ทัวร์จีน
ทัวร์เกาหลี
ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์ญี่ปุ่นปีใหม่
ทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์พม่า
ทัวร์เวียดนาม
ทัวร์ฮ่องกง-ทัวร์มาเก๊า
ทัวร์ออสเตรเลีย
ทัวร์นิวซีแลนด์
ทัวร์ยุโรป
ทัวร์อังกฤษ
ทัวร์อเมริกา
ทัวร์รัสเซีย
ทัวร์ญี่ปุ่นซากุระ2018
ทัวร์ญี่ปุ่นสงกรานต์2018
ทัวร์เกาหลีเหนือ
ทัวร์จีนปีใหม่ 2561
ทัวร์จีนสงกรานต์2018   ข้อมูลท่องเที่ยวทัวร์ยุโรป
 - ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์
 - ทัวร์อิตาลี
 - ทัวร์อังกฤษ

 

ทัวร์ ทัวร์ยุโรป
 

ทัวร์ยุโรปสงกรานต์2561-เบลเยี่ยม-เนเธอร์แลนด์-เยอรมัน 8 วัน ชมเทศกาลดอกไม้ที่โด่งดังที่สุดและเก่าแก่ที่สุดในโลก ณ สวนคอยเคนฮอฟ/08

 

ชมเทศกาลดอกไม้ที่โด่งดังที่สุดและเก่าแก่ที่สุดในโลก ณ สวนคอยเคนฮอฟ ชมหมู่บ้านกังหันลมสัญลักษณ์ของชาวฮอลแลนด์ เยี่ยมหนูน้อยมาเนเคนพีส ชมเมืองเก่าแห่งบรูจจ์ ช้อปปิ้ง McArthur Glen Roermond Outlet ล่องเรือแม่น้ำไรน์ ถ่ายรูปกับวิหารโคโลญจ์ เดินเล่นจัตุรัสใ

#ทัวร์ยุโรป

#ทัวร์โปแลนด์

#ทัวร์ยุโรป2561

#ทัวร์ยุโรปราคาถูก

 

ทัวร์ยุโรป - เบลเยี่ยม-เนเธอร์แลนด์-เยอรมัน  8 วัน  ชมเทศกาลดอกไม้ที่โด่งดังที่สุดและเก่าแก่ที่สุดในโลก  ณ สวนคอยเคนฮอฟ/08

ชมเทศกาลดอกไม้ที่โด่งดังที่สุดและเก่าแก่ที่สุดในโลก ชมหมู่บ้านกังหันลม เยี่ยมหนูน้อยมาเนเคนพีส  ชมเมืองเก่าแห่งบรูจจ์ ล่องเรือแม่น้ำไรน์  เดินเล่นจัตุรัสในนครแฟร้งค์เฟิร์ต เข้าชมพระราชวังไฮเดลเบิร์ก   

กำหนดวันที่เดินทาง   11-18 เม.ย.2561  ราคา 70,900 บาท

 11-18 เมษายน2561  ราคา 70,900 บาท

 

กำหนดการเดินทาง  

วันแรก กรุงเทพฯ 
22.00 น. นัดคณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ  ชั้น 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 2-3 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย เจ้าหน้าที่คอยให้ความสะดวกเรื่องเช็คบัตรโดยสารและสัมภาระ
 
วันที่สอง กรุงเทพฯ-บรัสเซลส์-บรูจจ์ (เบลเยี่ยม)-อัมสเตอร์ดัมส์ (เนเธอร์แลนด์)
00.30 น. นำท่านออกเดินทางจากสุวรรณภูมิ โดยสายการบินไทย  เที่ยวบินที่ TG934
07.40 น. เดินทางถึงสนามบินกรุงบรัสเซลส์ เมืองหลวงของประเทศเบลเยี่ยม นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและตรวจรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว นำท่านชม เมืองบรัสเซลล์ ศูนย์กลางด้านการเมืองนานาชาติแห่งสหภาพยุโรป อีกทั้งยังเป็นศูนย์บัญชาการกลางขององค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือ นอกจากนี้บรัสเซลส์ยังเป็นที่ตั้งของนาโต (NATO) อีกด้วย ทำให้หลายประเทศมีสถานทูตในบรัสเซลส์ถึง 3 แห่ง คือ สถานทูตปกติของแต่ละประเทศ สถานทูตประจำสหภาพยุโรปและสถานทูตประจำนาโต  นำท่านชมและถ่ายรูปภายนอก อะโตเมี่ยม ประติมากรรมอันงดงามสัญลักษณ์ของงานแสดงสินค้าโลกเอ็กซ์โป ซึ่งจัดขึ้น ณ ประเทศเบลเยี่ยม ถือเป็นผลงานชิ้นสำคัญ และปัจจุบันถือเป็นสัญลักษณ์อีกอย่างหนึ่งของกรุงบรัสเซล  จากนั้นนำท่านชมเมืองและชมความสวยงามของจัตุรัสแกรนด์เพลซ ที่เป็นแลนด์มาร์คของบรัสเซล สถานที่ตั้งของอดีตพระราชวังหลวง ศาลาว่าการเมืองเก่า ที่มีสร้างด้วยศิลปะหลายยุคสมัยทั้งสไตล์โกธิค บารอคและรอคโคโค นำท่านถ่ายรูปคู่กับหนูน้อยมาเนเคนพีส หรือหนูน้อยยืนฉี่  สัญลักษณ์ที่สำคัญยิ่งของบรัสเซลลส์และเลือกซื้อของฝากและช็อคโกแล็ตรูปหนูน้อยมาเนเคสพิสแสนอร่อย ซึ่งประเทศเบลเยี่ยมยังเป็นประเทศที่มีชื่อเสียงด้านความอร่อยของช็อคโกแล็ตอีกด้วย  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองบรูจจ์ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ.ภัตตาคารพื้นเมือง
บ่าย นำท่านชม เมืองบรูจจ์ เมืองหลวงของแค้วนฟลันเดอร์ อีกหนึ่งเมืองสวยของประเทศเบลเยี่ยม ที่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่สวยที่สุดเมืองหนึ่งของยุโรป ที่ยังคงอนุรักษ์บ้านเรือนในยุคกลางไว้ได้เป็นอย่างดีหรือฉายาเวนิสแห่งเบลเยี่ยม หรือ Venice of the North เมืองเก่าที่ยังคงความเป็นเอกลักษณ์และสถาปัตยกรรมการก่อสร้างอาคารของชาวเบลเยี่ยมตั้งแต่ศตวรรษที่ 16 รายล้อมด้วยคูคลองน้อยใหญ่ ซึ่งได้รับการอนุรักษ์ให้เป็นมรดกโลกมาจนถึงปัจจุบันและคงความสวยงามไม่แพ้เมืองหลวงอย่างบรัสเซลลส์ นำชม ย่านใจกลางเมืองเก่าจัตุรัสมาร์ก ที่ตั้งของตลาดค้าขายและที่จัดงานต่างๆ ของเมือง รวมถึงจัตุรัสเบิร์ก ลานกว้างหน้าบริเวณวังเก่าสไตล์กอธิคซึ่งกลายเป็นศาลาว่าการของเมืองในปัจจุบัน ผ่านชมหอประชุมสงฆ์และถ่ายภาพกับ หอระฆังประจำเมือง สัญลักษณ์ของเมืองบรูจส์ มีความสูงถึง 83 เมตร และบันได 366 ขั้นเพื่อขึ้นสู่ยอด
 
ของหอระฆัง ชมโบสถ์พระโลหิตศักดิ์สิทธิ์ Basilica of the Holy Blood โบสถ์โรมันคาทอลิก สร้างขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 12 ตั้งอยู่ใจกลางเมืองบรูจส์ เป็นที่เก็บพระโลหิตศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซู  สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ กรุงอัมสเตอร์ดัมส์ เมืองหลวงประเทศเนเธอร์แลนด์ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชั่วโมง)
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ.ภัตตาคารจีน
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก Corendon Village Hotel หรือระดับเทียบเท่า
 
วันที่สาม อัมสเตอร์ดัมส์-คอยเค่นฮอฟ-อัมสเตอร์ดัมส์ (เนเธอร์แลนด์) 
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 
นำท่านเดินทางสู่เมืองลิสส์ Lisse เมืองหนึ่งซึ่งตั้งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศเนเธอร์แลนด์ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที)  นำท่านชมและสัมผัสความสวยงามของ สวนคอยเคนฮอฟ (Keukenhof Spring Gardens) สวนดอกไม้ในช่วงฤดูใบไม้ผลิที่โด่งดังที่สุดในยุโรปและเป็นสวนที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก ด้วยทิวลิปที่มีมากกว่า 7 ล้านต้นในแต่ละปี รวมทั้งไม้หัวอื่นๆ เช่น ลิลลี่ แดฟโฟดิล หรือนาซิสซัส ไฮยาซินธ์ออกดอกบานสะพรั่งอยู่ดูละลานตา สวนได้ถูกออกแบบไว้อย่างสวยงาม ประกอบไปด้วยต้นไม้น้อยใหญ่อันเก่าแก่ มีทางเดินอันร่มรื่น บางตอนก็มีงานประติมากรรมประดับสวนอยู่เป็นระยะ มีสระน้ำและน้ำพุ มีศาลาจัดแสดงกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับดอกไม้มากมาย มีการจัดสวนตัวอย่าง การวางแผนจัดปลูกไม้ดอกไม้ใบ มีร้านอาหาร 4 แห่ง รวมทั้งคอฟฟี่ช็อป (สวนคอยเคนฮอฟเปิดให้เข้าชมประมาณกลางเดือนมีนาคมจนถึงประมาณกลางเดือนเดือนพฤษภาคมของทุกปี) สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับสู่กรุงอัมสเตอร์ดัมส์ 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ.ภัตตาคารจีน
บ่าย นำท่านชมกรุงอัมเสตอร์ดัมเมืองแห่งสายน้ำ เมืองที่ได้สมญานามว่าเวนิสแห่งยุโรป เมืองที่อยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเล ซึ่งตลอดสองฝั่งแม่น้ำแอมเทลจะพบเห็นบ้านเรือนแพที่จอดเรียงรายประดุจหมู่บ้านกลางสายน้ำอาคารบ้านเรือนที่ตั้งอยู่บนสองฝั่ง ถึงแม้ว่าจะไม่อาจเอ่ยได้ว่ามีความคลาสสิค แต่ก็มีเอกลักษณ์ที่คู่ควรแก่การไปเยือน นำท่านชมย่านเมืองเก่าและย่านจัตุรัสดัมส์สแควร์ ชมและถ่ายรูปด้านนอกกับพระราชวังหลวง (Royal Palace) หรือภาษาดัชท์ Konniklijk Paleis สร้างขึ้นในปี 1648-1654 เพื่อใช้เป็นศาลาว่าการเมือง จนมาในปี 1808 ในสมัยของกษัตริย์ Lodewijk Napoleon จึงได้เปลี่ยนมาใช้เป็นที่พักอาศัยของราชวงศ์ปัจจุบันพระราชวังแห่งนี้ ได้ถูกใช้เป็นที่รับรองพระราชอาคันตุกะของพระราชินี จากนั้นนำท่านสู่ท่าเรือ ให้ท่าน ล่องเรือหลังคากระจก เพื่อชมบรรยากาศของเมืองเก่าอัมสเตอร์ดัมที่สร้างอยู่ริม 2 ฝั่งคลองที่สร้างขึ้นตั้งแต่ยุคศตวรรษที่ 16-18 ซึ่งคลองนี้ขุดขึ้นมาเพื่อควบคุมระดับน้ำของแม่น้ำแอมสเตลที่มักจะเอ่อล้นเข้าท่วมในเมืองจนเป็นหนึ่งในตำนานของชื่อเมืองและปัจจุบันชาวเมืองยังใช้สัญจรไปมาพร้อมกับสถาปัตยกรรมรูปปูนปั้นต่าง ๆ บ่งบอกถึงความมีฐานะศักดินาและบ้านบางหลังมีอายุเก่าแก่กว่าร้อยปี จากนั้นนำท่านเข้าชม โรงงานเจียระไนเพชร ชมกรรมวิธีการเจียรนัยเพชร 1 ในสินค้าออกที่สำคัญของเนเธอร์แลนด์ที่จะทำให้เข้าใจถึงวิธีการในการเลือกซื้ออัญมณีล้ำค่านี้ ท่านมีโอกาสเข้าชมโชว์รูมที่จะนำเพชรน้ำดีขนาดต่างๆ มาให้ท่านได้ชม
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ.ภัตตาคารจีน
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก Corendon Village Hotel หรือระดับเทียบเท่า
 
วันที่สี่ อัมสเตอร์ดัมส์-ซานส์สคันส์-โรมอนด์-ช้อปปิ้งแม็คอาร์เธอร์เกล็น (เนเธอร์แลนด์) 
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม  
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่  หมู่บ้านวัฒนธรรมฮอลแลนด์ ซานส์สคันส์ (Zaanse Schans) หมู่บ้านอนุรักษ์กังหันลมเก่าแก่ ที่ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศ โดยหมู่บ้านแห่งนี้ถือว่าเป็นสถานที่ที่เก็บรวบรวมประวัติศาสตร์ของกังหันลมเอาไว้เป็นอย่างดี ซึ่งจะได้พบกับความสวยงามอย่างลงตัวของหมู่บ้านที่สร้างขึ้นสไตล์บ้านไม้แบบฮอลแลนด์ สัมผัสบรรยากาศแบบชนบทที่สวยงาม ซึ่งประกอบไปด้วยแม่น้ำ ทุ่งหญ้า และการปศุสัตว์ ให้ท่านได้ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับกังหันลม จัดเป็นหนึ่งสัญลักษณ์สำคัญของประเทศเนเธอร์แลนด์ ซึ่งกังหันของประเทศนี้ได้มีการใช้ประโยชน์เป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะในด้านการผันน้ำ วิดน้ำ ระบายน้ำเพื่อเอาดินในทะเลมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในด้านต่างๆ พร้อมชมการทำรองเท้าไม้ ที่ถือเป็นของและสินค้าที่ระลึกที่สำคัญของเนเธอร์แลนด์ และการทำชีสแบบเนเธอร์แลนด์ สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับสู่กรุงอัมสเตอร์ดัมส์ 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ.ภัตตาคารพื้นเมือง
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองโรมอนด์ Roermond (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) อิสระให้ท่านช้อปปิ้ง สินค้าต่างๆ ที่ McArthurGlen Outlet (Designer Roermond) แหล่งรวมสินค้าแบรนด์เนมชื่อดัง Gucci, Prada, Polo, Ralph Lauren, Nike, Burberry, Michael Kors, Swarovski และอีกมากมาย  อิสระให้ท่าน เดินเล่นและช้อปปิ้งสินค้าต่างๆ (เพื่อความสะดวกในการเลือกซื้อสินค้าต่างๆ อิสระให้ท่าน รับประทานอาหารค่ำภายในเอ๊าท์เล็ต)  
สมควรแก่เวลานัดหมายนำท่านเดินทางที่พัก Fletcher Landhotel Bosrijk Roermond หรือระดับ เทียบเท่า
 
วันที่ห้า โรมอนด์ (เนเธอร์แลนด์) –โคโลญจ์-บ็อปพาร์ด-เซ้นต์กอร์-แฟร้งค์เฟิร์ต (เยอรมัน)
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม  
นำท่านเดินทางข้ามพรมแดนสู่ เมืองโคโลญจ์ ประเทศเยอรมัน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.15 ชั่วโมง)
นำท่านถ่ายรูปภายนอกกับมหาวิหารโคโลญจ์ เป็นมหาวิหารที่อยู่ในรายชื่อของสถานที่แห่งมรดกโลก เริ่มก่อสร้างมาตั้งแต่ปี 1248 แต่มีปัญหาให้ต้องหยุดพักการก่อสร้างไปบ้าง จึงต้องใช้เวลากว่าหกร้อยปีจึงสร้างเสร็จสมบูรณ์ และสร้างเสร็จในปี 1880 มหาวิหารโคโลญจ์ เป็นศาสนสถานของคริสต์ศาสนาโรมันคาทอลิก นับเป็นวิหารที่ใหญ่และสูงที่สุดในโลกในสมัยนั้น ลักษณะสถาปัตยกรรมแบบโกธิก เป็นหอคอยแฝดสูง 157 เมตร กว้าง 86 เมตร ยาว 144 เมตร สร้างเพื่ออุทิศให้นักบุญปีเตอร์และพระแม่มารี จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองบ๊อปพาร์ด Boppard เมืองริมแม่น้ำไรน์ เมืองสำคัญเมืองหนึ่งสำหรับจัดการเทศกาลประจำปีริมฝั่งแม่น้ำไรน์ที่มีความยาวทั้งหมด 1,320 กิโลเมตร มีความยาวเป็นอันดับ 3 ของเยอรมัน และเมืองนี้ยังเป็นศูนย์กลางการผลิตไวน์ที่ใหญ่ที่สุดบนลุ่มแม่น้ำไรน์ตอนกลางอีกด้วย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง)  
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ.ภัตตาคารพื้นเมือง
บ่าย นำท่านเดินทางสูท่าเรือของเมืองบ๊อปพาร์ด ให้ท่านล่องเรือชมความงดงามของแม่น้ำไรน์ แม่น้ำสายหลักของประเทศเยอรมัน เพลิดเพลินกับเรื่องราวของปราสาทในยุคโรมัน และชาวเยอรมันเผ่าต่างๆ ที่ยังคงมีมนต์เสน่ห์อย่างไม่เสื่อมคลาย ผ่านเซ้นต์กอล เมืองเล็กๆ ที่มีชื่อเสียงเพราะบทกวีของเฮนริจไฮน์ ที่ได้รับการดูแลรักษาอย่างดีเยี่ยมผ่านปราสาท และโบสถ์ต่างๆ มากมายที่คงให้ความประทับใจมาจนถึงปัจจุบัน นำท่านล่องเรือมาถึงท่าเรือเซ้นต์กอล จากนั้นโดยสารรถโค้ชคันเดิมเดินทางสู่ นครแฟร้งค์เฟิร์ต Frankfurt เมืองใหญ่ที่สุดของรัฐเฮสส์และใหญ่เป็นอันดับ 5 ของประเทศเยอรมนี ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำไมน์ 
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ.ภัตตาคารจีน
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองรอนไฮม์เพื่อเข้าสู่ที่พัก NH Frankfurt Airport West, Bedbank Frankfurt หรือระดับเทียบเท่า
 
วันที่หก แฟร้งค์เฟิร์ต-ไฮเดลเบิร์ก-แฟร้งค์เฟิร์ต-รอนไฮม์ (เยอรมัน)
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม  
นำท่านเดินทางสู่ เมืองไฮเดลเบิร์ก Heidelberg (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) ตั้งอยู่ในรัฐบา เดน-เวิร์ทเทมแบร์ก ทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศเยอรมัน ถือเป็นเมืองที่เก่าแก่ เมืองทางประวัติศาสตร์ ของไทยเมืองหนึ่ง นำท่านชม เมืองไฮเดลแบร์ก หรือ ไฮเดลเบิร์ก ซึ่งเป็นเมืองที่พระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล รัชกาลที่ 8 ทรงประสูติ และอัลเบิร์ต ไอสไตน์ เคยมาเดินบนเส้นทางนักปราชญ์ของ เมืองนี้แล้วและเป็นเมืองมรดกโลกองค์การยูเนสโก้ เนื่องจากมีแหล่งท่องเที่ยวมากมาย และเป็นเมืองที่ขึ้น ชื่อในเรื่องของความสวยงาม ความสง่า ความสงบร่มรื่น ซึ่งที่นี่มหาวิทยาลัยไฮเดลแบร์กยังเป็น มหาวิทยาลัยเก่าแก่สุดของเยอรมันอีกด้วย
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมืองพร้อมเมนูขาหมูเยอรมัน
บ่าย นำท่านขึ้นรถรางไฟฟ้าเพื่อขึ้นสู่เนินเขา นำท่านถ่ายรูปภายนอกกับ ปราสาทไฮเดลเบิร์ก Heidelberg Castle ที่ตั้งอยู่บนริมฝั่งแม่น้ำเนคคาร์ แต่เดิมจะเป็นป้อมปราการ มาก่อนแต่ภายหลังมาเปลี่ยนเป็นที่อยู่ อาศัย ส่วนปราสาทแห่งนี้ถูกนำมาจากหลายที่ด้วยกัน สำหรับส่วนที่เก่าแก่ที่สุดของปราสาทแห่งนี้ คือ เสา แกรนิตแบบโรมัน ซึ่งนำมาจากพระราชวังหลวงของพระเจ้าชาร์ลเลอมาร์น  ปราสาทแห่งนี้ถูกสร้างต่อเติม เรื่อยมาตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 14 จนกระทั่งถึงสงคราม 30 ปี ดังนั้นจึงทำให้เราพบรูปแบบของ สถาปัตยกรรมหลากหลาย ณ ปราสาทแห่งนี้ ไม่ว่าจะเป็นโกธิค เรอเนอซองส์หรือบาร็อค และชมถังไวน์ที่มี อายุเก่าแก่ที่สุดในโลกอายุ 100 กว่าปี (ปราสาทปิดเข้าชม 25 ธ.ค.)  จากนั้นนำท่านถ่ายรูปบนสะพาน เก่าแก่ของเมืองไฮเดลเบิร์ก ซึ่งจากจุดนี้จะมองเห็นปราสาทไฮเดลเบิร์กตั้งเด่นตระหง่านเป็นสัญลักษณ์ของ เมือง  สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับสู่นครแฟร้งค์เฟิร์ต (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) ผ่าน ชมทัศนียภาพระหว่างทาง
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ.ภัตตาคารจีน
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองรอนไฮม์เพื่อเข้าสู่ที่พัก NH Frankfurt Airport West, Bedbank Frankfurt หรือระดับเทียบเท่า
 
วันที่เจ็ด รอนไฮม์-แฟร้งค์เฟิร์ต-สนามบินแฟร้งค์เฟิร์ต (เยอรมัน)
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม   
นำท่านเดินทางสู่แฟร้งค์เฟิร์ต ชม นครแฟร้งค์เฟิร์ต เมืองใหญ่ที่สุดของรัฐเฮสส์และใหญ่เป็นอันดับ 5 ของประเทศเยอรมนี ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำไมน์ และยังเป็นที่ตั้งของตลาดหลักทรัพย์แฟร้งค์เฟิร์ตและธนาคารกลางยุโรป และยังเป็นเมืองที่ร่ำรวยที่สุดในกลุ่มสหภาพยุโรป นำท่านชม จตุรัสกลางเมืองโรเมอร์ อันงามสง่า มีบ้านไม้ทรงเยอรมัน ที่ได้สร้างจำลองมาจากของเก่า โดยรักษารูปแบบสถาปัตยกรรมโบราณอันสวยงาม ไว้ได้อย่างดีเยี่ยม นำท่านชมภายนอกของมหาวิหารโดมแห่งแฟรงค์เฟิร์ต ที่ได้รับการบูรณะขึ้นมาหลังได้รับผลกระทบอย่างหนักในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ.ภัตตาคารจีน
บ่าย ให้ท่านเดินเล่นและช้อปปิ้งย่านจัตุรัสโรเมอร์ (Romerberg) ซึ่งเป็นจัตุรัสที่เก่าแก่ที่สุดในเมือง ด้านข้างก็คือ Frankfurt City Hall หรือศาลาว่าการเมือง ศิลปะแบบโกธิคที่ได้รับการก่อสร้างขึ้นในปี 1405 ซึ่งอยู่ทางด้านตะวันตกเฉียงเหนือของจัตุรัส จุดท่องเที่ยวที่น่าสนใจที่สุดจุดหนึ่งในแฟรงก์เฟิร์ต มีอาคาร 9 อาคาร ซึ่งได้รับมาจากครอบครัวพ่อค้าครอบครัวหนึ่ง โดยอาคารตรงกลางกลายเป็น City Hall และถูกเชื่อมกับอาคารรอบๆ สถานที่แห่งนี้เป็นที่ตั้งของรัฐบาลท้องถิ่นมามากกว่า 600 ปี โดยทั้งภายนอกและภายในมีการตกแต่งด้วยสไตล์โกธิคสมัยใหม่ ซึ่งมีความสวยงามเป็นอย่างมาก พบกับอาคารกึ่งไม้ซุงอันงดงามแบบฟาคแวร์กเฮ้าส์ที่เรียกว่า “ออสไซเล่อ”ที่ได้รับการก่อสร้างขึ้นมาใหม่โดยสามารถรักษารายละเอียดของอาคารดั้งเดิมที่เคยถูกทำลายหมดสิ้นเมื่อสมัยสงครามโลกครั้งที่สองได้ทุกรายละเอียด จากนั้นนำท่านถ่ายภาพความสวยงามของน้ำพุแห่งความยุติธรรม Gerechtigkeitsbrunnen ที่ตั้งเด่นเป็นตระหง่านอยู่กลางลาน ผ่านชมโบส์ถเซนต์พอลและวิหารใหญ่ประจำเมือง อิสระให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าหลากหลายบริเวณถนนสายช้อปปิ้งย่านถนนซายล์ Zeil ถนนสายช้อปปิ้งที่ยาวที่สุดของประเทศเยอรมนีที่เต็มไปด้วยร้านจำหน่ายสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังเรียงรายอยูมากมายไม่ว่าจะเป็น Louis Vuitton, Hugo Boss, Chanel, Giorgio Armani เป็นต้น และเลือกซื้อสินค้าต่างๆ ทั้งขนม ช็อคโกแล็ตและสินค้าที่ระลึกตามอัธยาศัย
16.00 น. สมควรแก่เวลานัดหมายนำท่านเดินทางสู่สนามบินแฟร้งค์เฟิร์ต
20.40 น. นำท่านออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย  เที่ยวบินที่ TG923
 
วันที่แปด กรุงเทพฯ 
12.30 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ..


ทัวร์ยุโรป

ทัวร์จีน |ทัวร์เกาหลี |ทัวร์ญี่ปุ่น |ทัวร์ญี่ปุ่นปีใหม่ |ทัวร์สิงคโปร์ |ทัวร์ไต้หวัน |ทัวร์พม่า |ทัวร์เวียดนาม |ทัวร์ฮ่องกง-ทัวร์มาเก๊า |ทัวร์ออสเตรเลีย |ทัวร์นิวซีแลนด์ |ทัวร์ยุโรป |ทัวร์อังกฤษ |ทัวร์อเมริกา |ทัวร์รัสเซีย |ทัวร์ญี่ปุ่นซากุระ2018 |ทัวร์ญี่ปุ่นสงกรานต์2018 |ทัวร์เกาหลีเหนือ |ทัวร์จีนปีใหม่ 2561 |ทัวร์จีนสงกรานต์2018

ทัวร์จีน/เที่ยวจีน/ทัวร์ต่างประเทศ/ทัวร์จีนกรุ๊ปเหมา/ทัวร์จีนราคาถูก/ทัวร์จีนปีใหม่/ทัวร์จีนสงกรานต์/

ทัวร์จีน ทัวร์จางเจียเจี้ย/ทัวร์จีน ทัวร์ปักกิ่ง/ทัวร์จีน ทัวร์คุนหมิง/ทัวร์จีน ทัวร์กุ้ยหลิน/ทัวร์จีน ทัวร์จิ่วไจ้โกว/ ทัวร์จีน ทัวรซินเจียง/ทัวร์จีน ทัวร์ซีอาน/ทัวร์จีน ทัวร์ทิเบต/ทัวร์จีน ทัวร์เซี้ยงไฮ้/ทัวร์จีน ทัวร์เฉิงตู/ทัวร์จีน ทัวร์กวางเจา/ทัวร์จีน ทัวร์ซัวเถา/ทัวร์จีน ทัวร์ต้าถง-อู่ไถซาน/ทัวร์จีน ทัวร์ฮาร์บิ้น/ทัวร์จีน ทัวร์ลองแม่น้ำแยงซีเกียง/

ทัวร์เกาหลี/ทัวร์ญี่ปุ่น/ทัวร์ฮ่องกง/ทัวร์สิงคโปร์/ทัวร์ไต้หวัน/ทัวร์พม่า/ทัวร์เวียดนาม/ทัวร์บาหลี/ทัวร์ดูไบ/ทัวร์มาเลเซีย/ทัวร์ออสเตรเลีย/ทัวร์นิวซีแลนด์/ทัวร์ยุโรป/ทัวร์อังกฤษ/ทัวร์อเมริกา/ทัวร์รัสเซีย
 

 

บริษัททัวร์ อันอันแทรเวลจำกัด AN-AN TRAVEL.CO.,LTD
268/6 ซ.มหาดไทย ลาดพร้าว122 วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทร: 062-8982465,086-9085995 Id line:linglingthai
E-mail an-antravel@hotmail.comเวบไซต์ www.an-antravel.com
Copyright © 2011 An An Travel. All Rights reserved.

anan travel line