ทัวร์จีน
ทัวร์เกาหลี
ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์ญี่ปุ่นปีใหม่ 2560
ทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์พม่า
ทัวร์เวียดนาม
ทัวร์ฮ่องกง
ทัวร์ออสเตรเลีย
ทัวร์นิวซีแลนด์
ทัวร์ยุโรป
ทัวร์อังกฤษ
ทัวร์อเมริกา
ทัวร์รัสเซีย
ทัวร์ญี่ปุ่นซากุระ
ทัวร์ญี่ปุ่นสงกรานต์
ทัวร์เกาหลีเหนือ
ทัวร์จีนปีใหม่ 2560
ทัวร์จีนสงกรานต์   ข้อมูลท่องเที่ยวทัวร์ออสเตรเลีย
 - ข้อมูลท่องเที่ยวประเทศออสเตรเลีย

 

ทัวร์ ทัวร์ออสเตรเลีย
 

ทัวร์ออสเตรเลีย เมลเบิร์น-เกรทโอเชี่ยนโร้ด 5 วัน 3 คืน (08)(MH)

 

ชมเมืองเมลเบิร์น เมืองที่น่าอยู่ของประเทศ ชมเมืองแห่งศิลปะ เดินทางไปกับเส้นทางสายโมแมนติคเกรทโอเชี่ยนโร้ด และขบวนพาเหรดนกเพนกวินบนเกาะฟิลลิป พร้อมลิ้มรสกุ้งมังกร

 
ทัวร์ออสเตรเลีย เมลเบิร์น-เกรทโอเชี่ยนโร้ด 5 วัน 3 คืน (08)(MH)
 
ชมเมืองเมลเบิร์น เมืองที่น่าอยู่ของประเทศ ชมเมืองแห่งศิลปะ เดินทางไปกับเส้นทางสายโมแมนติคเกรทโอเชี่ยนโร้ด และขบวนพาเหรดนกเพนกวินบนเกาะฟิลลิป
 พร้อมลิ้มรสกุ้งมังกร 
 
 
เมลเบิร์น เมืองหลวงของรัฐวิคตอเรีย ชมสถาปัตยกรรมสไตล์ยุโรปของอาคารบ้านเรือนต่างๆ ในตัวเมือง 
เกรทโอเชี่ยนโร้ด   เพลิดเพลินไปกับเส้นทางสายโรแมนติคเลียบมหาสมุทรแปซิฟิค ชมธรรมชาติริมมหาสมุทรและ
Twelve Apostles จากตำนานโบราณ พร้อมชมทัศนียภาพอันงดงาม
เกาะฟิลลิป ชมนกเพนกวินเดินกลับรังในยามพระอาทิตย์ตกดิน พร้อมให้ท่านชิมกุ้งมังกรเลิศรส 
 
กำหนดการเดินทาง
01-05 / 11-15 / 18-22 มกราคม 60 (48,900)
08-12 / 15-19 กุมภาพันธ์ 60 (48,900)
01-05 / 15-19 / 29 มี.ค.-02 เม.ย. มีนาคม 60 (48,900)
 
วันแรก กรุงเทพฯ -กัวลาลัมเปอร์
14.00 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 6 เคาน์เตอร์ M สายการบินมาเซียแอร์ไลน์  เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกท่านด้านเอกสารและกระเป๋าสัมภาระ
17.05 น. นำท่านเหิรฟ้าสู่สนามบินกรุงกัวลัมเปอร์ โดยสายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ MH783
20.15 น. เดินทางถึงกรุงกัวลาลัมเปอร์เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง
21.50 น. ออกเดินทางสู่นครเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย โดยสายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ MH149
 
วันที่สอง เมลเบิร์น-เกรทโอเชี่ยนโร้ด-เมลเบิร์น
08.40 น. เดินทางถึงนานาชาติทูลามารีน นครเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลีย นำท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรนครเมลเบิร์น เมืองหลวงของรัฐวิคตอเรีย ถือเป็นเมืองใหญ่อันดับสองของประเทศออสเตรเลีย และยังเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงด้านความน่าอยู่ที่สุดในโลกอีกเมืองหนึ่ง จากนั้นนำท่านเดินทางเลียบชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิคตอน ใต้  ตามเส้นทางสาย เกรทโอเชี่ยนโร้ด สู่ พอร์ตแคมเบลล์ หมู่บ้านชาวประมงอันทันสมัยของชาวออสซี่ สัมผัสกับทัศนียภาพที่จัดเข้าขั้นสวยงามที่สุดคุณจะต้องตะลึงกับภาพทิวทัศน์อันงดงามของมหาสมุทรแปซิฟิค และลักษณะภูมิประเทศที่ไม่เหมือนที่ใด ๆ ในโลก
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันภัตตาคารพื้นเมือง
บ่าย นำท่านชมปรากฏการณ์ธรรมชาติของหิน  Twelve Apostles ซึ่งตั้งชื่อตาม 12 นักบุญศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาคริสต์เป็นสถานที่ยอดนิยม ที่ใช้ถ่ายทำภาพยนตร์จากทั่วโลก เกิดจากการแตกตัวของชายฝั่งทะเล อันเนื่องมาจากการกัดเซาะของคลื่นลมจากมหาสมุทรแปซิฟิค ที่พัดเอาความเย็นและความชุ่มชื้นมาจากขั้วโลกใต้สู่ทวีปออสเตรเลีย แหล่งอุดมสมบูรณ์ของสัตว์โลกใต้ทะเล อันเป็นต้นกำเนิดของภาพยนตร์เรื่อง JAWS ที่โด่งดังไปทั่วโลก สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับสู่ตัวเมืองเมลเบิร์น   
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารไทย
จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม Mercure Hotel Welcome, Melbourne หรือเทียบเท่า
 
วันที่สาม เมลเบิร์น-เกาะฟิลลิป-โรงงานช็อคโกแล็ต-ชมขบวนพาเหรดนกเพนกวิน-เมลเบิร์น
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม  
จากนั้นนำท่านสู่ตอนใต้ของรัฐวิคทอเรีย สู่เขตอนุรักษ์ธรรมชาติ ผ่านเมืองซานเรโม เมืองที่อดีตเคยเป็นเมืองท่าการประมงของรัฐ จากนั้นนำท่านชม Amaze 'N Things ให้ท่านจะได้สนุกสนานเพลิดเพลินไปกับ กิจกรรมต่างๆที่ให้ความบันเทิงและเป็นที่ชอบใจทั้งผู้ใหญ่และเด็ก ซึ่งภายในอาคารมีการออกแบบที่ไม่ซ้ำกัน มี ห้องพัก Illusions, เขาวงกต กระจกห้องหมุน และโฮสต์ของสิ่งที่น่าตื่นเต้นและท้าทาย อื่น ๆ รวมทั้ง OUT LOOK!! สไลด์ ซึ่งเป็นสไลด์ในแนวตั้งที่สูงที่สุดในร่มและด้านนอกยังมีเขาวงกตไม้ที่ใหญ่ที่สุดของออสเตรเลียให้ท่านได้ท้าทาย 
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันแบบฟิชแอนด์ชิป
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ โรงงานช็อคโกแล็ต Pannys Amazing World of Chocolate ให้ท่านได้ชมการผลิต, ม่านน้ำตกช็อคโกแล็ตขนาดใหญ่, หมู่บ้านจำลองช็อคโกแล็ต และช็อคโกแล็ตรูปแบบต่าง ๆ มากมาย พร้อมให้ท่านชิมรสชาติแสนอร่อยและเลือกซื้อเป็นของฝาก
ค่ำ รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร พร้อมลิ้มรสกุ้งมังกร เสิร์ฟพร้อมไวน์ขาว
จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ เกาะฟิลลิป เขตอนุรักษ์นกเพนกวิน เมื่อถึงยามพระอาทิตย์ตกดิน  
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ชายหาดซัมเมอร์แลนด์ นำท่านชม ขบวนพาเหรดของนกเพนกวิน ที่ขึ้นจากทะเลเดินเรียงรายอย่างน่ารักกลับสู่รัง ซึ่งเพนกวินในแถบซีกโลกใต้แห่งนี้ เรียกว่าแฟร์รี่เพนกวินหรือเพนกวินนางฟ้า เป็นเพนกวินที่มีขนาดเล็กหรือพันธุ์เล็กที่สุด ซึ่งโตเต็มที่มีขนาดตัวเพียงราว 30-33 เซนติเมตรเท่านั้น  ในยามเช้า จะพากันออกจากรังไปหากินในทะเล เมื่อยามพระอาทิตย์ตกดินจะกลับสู่รัง ปัจจุบันเพนกวินชนิดนี้เหลือน้อยลงมาก ดังนั้นทางรัฐบาลจึงมีการจัดการเพื่ออนุรักษ์สายพันธุ์นกเพนกวินเหล่านี้ พร้อมทั้งขยายพันธุ์ให้มากขึ้นและทำการสำรวจชีวิตความเป็นอยู่และการดูแลอย่างใกล้ชิด อิสระให้ท่านชมความน่ารักของเหล่าเพนวกินนี้ตามอัธยาศัยในบริเวณริมทะเลหาดซัมเมอร์แลนด์  (ห้ามถ่ายรูปหรือถ่ายวิดิโอ เนื่องจากแสงแฟลชจะทำลายระบบประสาทและการมองเห็นของนกเพนกวิน) สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับสู่ตัวเมืองเมลเบิร์น 
จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม Mercure Hotel Welcome, Melbourne หรือระดับเทียบเท่า
 
วันที่สี่         เมลเบิร์น-ชมเมือง-ช้อปปิ้ง
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม  อรุณสวัสด์ยามเช้ากับการชมชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเมลเบิร์น ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งสวนหรือการ์เด้นซิตี้และเป็นเมืองแห่งศิลปะ นำท่านชม นครเมลเบิร์น เมืองหลวงของรัฐวิคตอเรีย ถือเป็นเมืองใหญ่อันดับสองของประเทศออสเตรเลีย และยังเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงด้านความน่าอยู่ที่สุดในโลกอีกเมืองหนึ่ง นำท่านผ่านชมตึกรัฐสภาที่สร้างตามแบบสถาปัตยกรรมยุโรป ชม สวนฟิตซรอย สวนสาธารณะขนาดใหญ่ ถือเป็นปอดของเมือง และหากมองจากด้านบนจะเห็นการจัดสวนฟิตซรอยนี้จัดเป็นรูปธงชาติอังกฤษ นำท่าน ชมกระท่อมกัปตันคุก ที่ทางการออสเตรเลียได้ทำการย้ายมาจากประเทศอังกฤษ ซึ่งได้จำลองข้าวของเครื่องใช้ของกัปตันเจมส์คุกเอาไว้ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ทางตอนใต้ของรัฐวิคทอเรีย  จากนั้นนำท่านสู่ย่านตลาดควีนวิคทอเรียมาร์เก็ต ตลาดค้าขายแหล่งรวมสินค้านานาชนิด ไม่ว่าจะเป็นสินค้าพื้นเมือง เสื้อผ้า ของสด และสินค้าของใช้ในชีวิตประจำวันในราคาย่อมเยา (ตลาดปิดทุกวันจันทร์และวันพุธ) 
บ่าย นำท่านชมย่านใจกลางเมืองหรือซิตี้เซ็นเตอร์ของเมืองเมลเบิร์น ผ่านชมย่านต่าง ๆ อาทิ  ย่านร้านค้าใจกลางเมือง ทั้งสถานีรถไฟ  แม่น้ำยาร่าซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลักของเมืองเมลเบิร์น หรือรัฐสภาที่สร้างขึ้นตามแบบสถาปัตยกรรมยุโรป ซึ่งปัจจุบันยังคงใช้เป็นที่ประชุมของคณะว่าการรัฐวิคทอเรีย  อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าจากย่านใจกลางเมืองย่านถนนสแวนสตัน, ถนนอลิซาเบธ หรือถนนคอลลินส์ เป็นต้น ให้ท่านเลือกซื้อสินค้าที่เป็นแบรนด์เนมของประเทศออสเตรเลีย อาทิ ร็อคซี่, ควิกซิลเวอร์, บิลลาบอง เป็นต้น หรือให้ท่านเลือกชมสินค้าจากห้างสรรพสินค้าชื่อดังเดวิดโจนส์ ให้ท่านเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เดวิดโจนส์ และครีมบำรุงผิวอีกมากมาย และห้างสรรพสินค้ามายเออร์ และเมลเบิร์นเซ็นทรัล
***เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาในการช้อปปิ้ง อิสระอาหารกลางวันและอาหารค่ำตามอัธยาศัย***
จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม Mercure Hotel Welcome, Melbourne หรือระดับเทียบเท่า
 
วันที่ห้า เมลเบิร์น-กัวลาลัมเปอร์- กรุงเทพฯ   
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม  
หลังอาหารอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย   สมควรแก่เวลาให้ท่านเตรียมตัวเดินทางสู่สนามบินนครเมลเบิร์น
15.05 น. นำท่านเหินฟ้าสู่สนามบินกรุงกัวลัมเปอร์ โดยสายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ MH148
20.40 น. เดินทางถึงกรุงกัวลาลัมเปอร์เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง
22.15 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ MH796
23.20 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ


ทัวร์ออสเตรเลีย

ทัวร์จีน |ทัวร์เกาหลี |ทัวร์ญี่ปุ่น |ทัวร์ญี่ปุ่นปีใหม่ 2560 |ทัวร์สิงคโปร์ |ทัวร์ไต้หวัน |ทัวร์พม่า |ทัวร์เวียดนาม |ทัวร์ฮ่องกง |ทัวร์ออสเตรเลีย |ทัวร์นิวซีแลนด์ |ทัวร์ยุโรป |ทัวร์อังกฤษ |ทัวร์อเมริกา |ทัวร์รัสเซีย |ทัวร์ญี่ปุ่นซากุระ |ทัวร์ญี่ปุ่นสงกรานต์ |ทัวร์เกาหลีเหนือ |ทัวร์จีนปีใหม่ 2560 |ทัวร์จีนสงกรานต์

ทัวร์จีน/เที่ยวจีน/ทัวร์ต่างประเทศ/ทัวร์จีนกรุ๊ปเหมา/ทัวร์จีนราคาถูก/ทัวร์จีนปีใหม่/ทัวร์จีนสงกรานต์/

ทัวร์จีน ทัวร์จางเจียเจี้ย/ทัวร์จีน ทัวร์ปักกิ่ง/ทัวร์จีน ทัวร์คุนหมิง/ทัวร์จีน ทัวร์กุ้ยหลิน/ทัวร์จีน ทัวร์จิ่วไจ้โกว/ ทัวร์จีน ทัวรซินเจียง/ทัวร์จีน ทัวร์ซีอาน/ทัวร์จีน ทัวร์ทิเบต/ทัวร์จีน ทัวร์เซี้ยงไฮ้/ทัวร์จีน ทัวร์เฉิงตู/ทัวร์จีน ทัวร์กวางเจา/ทัวร์จีน ทัวร์ซัวเถา/ทัวร์จีน ทัวร์ต้าถง-อู่ไถซาน/ทัวร์จีน ทัวร์ฮาร์บิ้น/ทัวร์จีน ทัวร์ลองแม่น้ำแยงซีเกียง/

ทัวร์เกาหลี/ทัวร์ญี่ปุ่น/ทัวร์ฮ่องกง/ทัวร์สิงคโปร์/ทัวร์ไต้หวัน/ทัวร์พม่า/ทัวร์เวียดนาม/ทัวร์บาหลี/ทัวร์ดูไบ/ทัวร์มาเลเซีย/ทัวร์ออสเตรเลีย/ทัวร์นิวซีแลนด์/ทัวร์ยุโรป/ทัวร์อังกฤษ/ทัวร์อเมริกา/ทัวร์รัสเซีย
 

 

บริษัททัวร์ อันอันแทรเวลจำกัด AN-AN TRAVEL.CO.,LTD
268/6 ซ.มหาดไทย ลาดพร้าว122 วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทร: 062-8982465,068-4800680 Id line:linglingthai
E-mail an-antravel@hotmail.comเวบไซต์ www.an-antravel.com
Copyright © 2011 An An Travel. All Rights reserved.

anan travel line