ทัวร์จีน
ทัวร์เกาหลี
ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์ญี่ปุ่นปีใหม่
ทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์พม่า
ทัวร์เวียดนาม
ทัวร์ฮ่องกง-ทัวร์มาเก๊า
ทัวร์ออสเตรเลีย
ทัวร์นิวซีแลนด์
ทัวร์ยุโรป
ทัวร์อังกฤษ
ทัวร์อเมริกา
ทัวร์รัสเซีย
ทัวร์ญี่ปุ่นซากุระ2018
ทัวร์ญี่ปุ่นสงกรานต์2018
ทัวร์เกาหลีเหนือ
ทัวร์จีนปีใหม่ 2561
ทัวร์จีนสงกรานต์2018  ข้อมูลท่องเที่ยวจีน
 - ข้อมูลท่องเที่ยวซัวเถา
 - ข้อมูลท่องเที่ยวปักกิ่ง
 - ข้อมูลท่องเที่ยวกวางเจา
 - ข้อมูลท่องเที่ยวเซี้ยงไฮ้
 - ข้อมูลท่องเที่ยวคุนหมิง
 - ข้อมูลท่องเที่ยวเฉิงตู
 - ข้อมูลท่องเที่ยวทัวร์จิ่วไจ้โกว
 - ข้อมูลท่องเที่ยวล่องแม่น้ำแยงซีเกียง
 - ข้อมูลท่องเที่ยวซีอาน
 - ข้อมูลท่องเที่ยวนครฉงชิ่ง

 

ทัวร์ ทัวร์จีน : ทัวร์จีนปีใหม่ 2562
 

ทัวร์เซี๊ยะเหมิน-วัดหนานผู่โถว-มรดกโลกเกาะกู่ลั่งหยี่-สวนซูจวง-วัดเจดีย์พระพันองค์-สะพานเซียงจื่อ-สุสานสมเด็จพระเจ้าตากสิน 6 วัน 5 คืน /CT

 

มรดกโลกเกาะกู่ลั่งหยี สวนซูจวง (นั่งรถกอล์ฟ) - ชมบ้านดินถู่โหลว หมู่บ้านดินมรดกโลก - นมัสการเฮียงบู๋ซัวที่ศักดิ์สิทธิ์ ไหว้เจ้าแสวงบุญ - ชมศาลสมเด็จพระเจ้าตากสิน กษัตริย์ไทยพระองค์เดียวที่มีเชื้อสายจีน - ช้อปปิ้งอิสระถนนคนเดิน

#ทัวร์จีน
 
#ทัวร์จีน2018
 
#ทัวร์จีนเซี๊ยะเหมิน
 
#ทัวร์จีนราคาถูก
 
#ทัวร์จีนปีใหม่2562

 

ทัวร์เซี๊ยะเหมิน-วัดหนานผู่โถว-มรดกโลกเกาะกู่ลั่งหยี่-สวนซูจวง-วัดเจดีย์พระพันองค์-

สะพานเซียงจื่อ-สุสานสมเด็จพระเจ้าตากสิน 6 วัน 5 คืน /CT  

 

กำหนดวันเดินทาง
 
วันที่ 29 ธ.ค. 61 – 3 ม.ค. 62 ราคา 31,900.-
 
 
- มรดกโลกเกาะกู่ลั่งหยี สวนซูจวง (นั่งรถกอล์ฟ) 
- ชมบ้านดินถู่โหลว หมู่บ้านดินมรดกโลก
- นมัสการเฮียงบู๋ซัวที่ศักดิ์สิทธิ์ ไหว้เจ้าแสวงบุญ
- ชมศาลสมเด็จพระเจ้าตากสิน กษัตริย์ไทยพระองค์เดียวที่มีเชื้อสายจีน
- ช้อปปิ้งอิสระถนนคนเดิน 
 
 
วันแรก  กรุงเทพฯ – เซี๊ยะเหมิน – วัดหนานผู่โถว – เที่ยวถนนคนเดิน
07.30 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิอาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย แอร์เวย์ โดยมีเจ้าหน้าที่ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางให้กับทุกท่าน
10.35 น. ออกเดินทางสู่ เมืองเซี๊ยะเหมิน ไข่มุกแห่งท้องทะเลเป็นเมืองศูนย์กลางของการพาณิชย์ โดย เที่ยวบินที่ TG610
15.00 น. ถึงท่าอากาศยาน เมืองเซี๊ยะเหมิน มณฑลฝูเจี้ยน สาธารณรัฐประชาชนจีน (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) เซี๊ยะเหมินหลังจากเปิดประเทศ จีนได้ประกาศเป็นเมืองเศรษฐกิจพิเศษ สัญลักษณ์ของเมืองคือ "นกกระยางขาว" ตั้งอยู่ตรงข้ามจีนไต้หวัน ห่างจากเกาะคีมอยเพียง 2,000 เมตร ได้รับการยกระดับขึ้นมาเป็นเมืองใหญ่ใน ปี ค.ศ. 1387 โดยมีสถานะเป็นเมืองท่าที่มีความสำคัญ เปรียบเสมือนเป็นหน้าต่างอีกบานหนึ่งเมื่อประเทศจีนเปิดประเทศออกสู่โลกภายนอกมากขึ้น หลังจากผ่านด่านศุลกากรนำท่านเดินทางต่อ 
ค่ำ บริการอาหารคำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเที่ยวชม ถนนจงซัน 
นำท่านเข้าสู่ที่พัก Heyue Hotel หรือระดับใกล้เคียง (พักที่เซี้ยะเหมิน)
 
 
วันที่สอง       มรดกโลกเกาะกู่ลั่งหยี่ – สวนซูจวง (นั่งรถรางชมสวน) – พิพิธภัณฑ์เปียโน – ถู่โหลหย่งติ้ง – เจิ้นฉิงโหลว 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
นำท่านข้ามเรือยนต์สู่ เกาะกู่ลั่งยี่ เกาะเล็กๆ แห่งหนึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามกับเมืองเซี่ยะเหมิน ชมทัศนียภาพของ เกาะกู่ลั่งยี่ (รวมรถกอล์ฟ) ซึ่งมีบ้านพักอาศัยทรงยุโรป ในอดีตเป็นสถานกงศุลนานาชาติในสมัยราชวงศ์ชิง ปัจจุบันมีแมกไม้ สวนไผ่ปกคลุมให้ความร่มรื่นและสภาพแวดล้อมที่เงียบสงัดโดยปราศจากความพลุกพล่านหรือเสียงดังของเมืองทั่วไป เป็นสถานที่ตากอากาศที่ดีเลิศอีกแห่งหนึ่งที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวได้มากมาย นอกจากนี้ยังเป็นสถานที่กำเนิดนักดนตรีโดยเฉพาะนักเปียโนชื่อดังอีกด้วย จึงได้รับสมญานามว่า “เปลแห่งนักดนตรี หรือ เกาะแห่งเปียโน ” ท่านจะได้ชม สวนซูจวงหยวน ซึ่งสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1913 สวนที่สร้างโดยอาศัยธรรมชาติทางทะเลที่มีถ้ำ 12 แห่ง สะพาน 44 แห่ง พร้อมเก๋งจีนต่างๆ จากนั้นนำท่านขึ้นหน้าผา ชมภูเขาแสงอาทิตย์ ซึ่งสามารถมองเห็นทิวทัศน์ที่สวยงามรอบเกาะจากนั้นนำท่านชม จากนั้นนำท่านแวะชม พิพิธภัณฑ์เปียโน ( มีเปียโนทั้งเก่าและใหม่จัดแสดงให้ชมอยู่หลายหลัง ) ที่ตั้งอยู่ภายในสวนนี้ด้วย จากนั้นให้ท่านอิสระช็อปปิ้ง เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ อาหารทะเลตากแห้ง และสินค้าของที่ระลึกบนเกาะกู่ล่างหยี่
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร 
หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ ถู่โหลหย่งติ้ง (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) ชม บ้านดินหย่งติ้ง ของชาวจีนฮากกา (จีนแคะ) ซึ่งมีความเป็นเอกลักษณ์อันโดดเด่น และมีประวัติความเป็นมาอันยาวนาน โดย บ้าน จะ มีการแบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ แบบทรงกลม มี 360 หลังคา และทรงเหลี่ยม มี 4,000 หลังคา ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมที่สะท้อนถึงภูมิปัญญาของชาวจีนแคระเป็นอย่างดี เพราะบ้านที่สร้างมานี้สามารถที่จะป้องกันแผ่นดินไหว อัคคีภัย และสามารถปรับเปลี่ยนอุณหภูมิตามสภาพแวดล้อมได้รวมถึงสะท้อนให้เห็นถึงความรักใคร่กลมเกลียวของชาวจีนแครจนถึงปัจจุบัน
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
นำท่านเข้าสู่ทีพัก Yongding Hakka Prince Hotel หรือระดับใกล้เคียง (พักที่ หย่งติ้ง) 
 
 
วันที่สาม  เหมยโจว (ม่อยยั้น) – พิพิธภัณฑ์จอมพลเย่เจี้ยนอิง – วัดเจดีย์พระพันองค์ – ช้อปปิ้งถนนคนเดิน 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
จากนั้นนำท่านชม พิพิธภัณฑ์จอมพลเย่เจี้ยนอิง  เป็น 1 ใน 10 จอมพล ของกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนเป็นนายทหารที่ซื่อสัตย์ของพรรคคอมมิวนิสต์จีน เป็นบุคคลผู้ยึดมั่นในลัทธิมาร์ค-เลนิน ได้เข้าร่วมขบวนการปฏิวัติของชนชั้นกรรมาชีพ เป็นนักการเมือง นักยุทธศาสตร์ นักการทหาร และเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้ง "กองทัพปลดปล่อยประชาชนจีน" (ที่มีจอมพลจูเต๋อเป็นผู้นำ-ยับสินฝ่า) เป็นหนึ่งในแกนนำผู้ก่อตั้งประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นผู้นำที่สำคัญโดดเด่น ทั้งทางกองทัพ และทางรัฐบาล
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหาร นำท่านชม วัดเจดีย์พระพันองค์ ตั้งอยู่ที่เหมยโจว (ม่อยยั้ย)
ค่ำ รับประทานอาหาร ค่ำ ณ ภัตตาคาร    
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก  Jin De Bao Hotel หรือระดับใกล้เคียง  (พักเหมยโจว)
 
วันที่สี่ ซัวเถา – วัดไคหยวน – วัดไทย – สะพานเซียงจื่อ
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
หลังอาหารเช้านำท่านเดินอกกเดินทางสู่ ซัวเถา (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 4 ชม) ให้ท่านอิสระพักผ่อน บนรถ หรือ ให้ท่านชมทิวทัศน์อันสวยงามตลอด 2 ข้างทาง
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังจากนั้นนำท่านชม วัดไคหยวน เป็นวัดที่สร้างขึ้นมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 687 เคยถูกไฟไหม้ไปหลายคราแต่ก็ได้รับการบูรณะให้กลับมามีสภาพคงเดิมทุกครั้งที่แห่งนี้ได้รับฉายานามว่า เมืองพุทธ เพราะว่าที่นี่จะได้พบแต่คนที่ถือศีลเต็มไปหมดภายในวัดจะได้ชมพระอุโบสถและเจดีย์รูปทรงสวยงามมากมาย นำท่านชม วัดไทย ตั้งอยู่ติดวัดไคหยวน ซึ่งเจี่ยฮุ่ยหยูได้รวมเงินสมทบของชาวจีนโพ้นทะเลในประเทศไทย รวมทั้งใช้สมบัติส่วนตัว สร้างวัดไทยขึ้นเมื่อปีค.ศ. 1985 แล้วเสร็จเมื่อปีค.ศ. 1992 เบิกพระเนตรโดยหลวงจีนในประเทศไทย วัดไทยประดิษฐานพระพุทธรูปที่อัญเชิญมาจากประเทศไทย ในวัดมีวิหาร เจดีย์ทรงไทย ออกแบบโดยช่างไทย ปัจจุบันบริเวณวัดกว้างขวาง มีเก๋งต่างๆอยู่ริมทะเลสาบ นำท่าน ผ่านชม สะพานวัวคู่ หรือมีอีกชื่อหนึ่งว่า เซียงจื่อเฉียว เป็นสะพานโบราณของจีน สร้างในสมัยราชวงศ์ซ่งปีค.ศ. 1170 ใช้เวลาสร้าง 57 ปี สะพานยาว 515 เมตร และมีการบูรณะซ่อมแซมต่อเติมอยู่ตลอดเวลา ปัจจุบันยังคงสามารถใช้งานได้เป็นอย่างดี ซึ่งมีตำนานเล่าว่า สะพานนี้ได้ถูกสร้างขึ้นโดยแปดเซียน
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร  
นำท่านเข้าสู่ที่พัก Happy Hotel   หรือระดับใกล้เคียง (พักที่ซัวเถา) 
 
 
วันที่ห้า ไต่ฮงกง – เฮียงบู๋ซัว – ไฮตังม่า (ศาลเจ้าแม่ทับทิม) 
เช้า รับประทานอาหาร เช้า ณ โรงแรม (แบบบุฟเฟ่)
นำท่านเดินทางต่อไปยัง ไต่ฮงกง อยู่ทางด้านเหนือของ เมืองเฉาหยาง เดิมเป็นสุสานของ ซ่งไต่ฮงกงโจวซื่อ และได้มีการปฏิสังขรณ์ให้มีอาณาบริเวณกว้างขึ้นกว่าเดิม สิ่งที่ดึงดูดใจผู้คนมากที่สุดคือศาลาไต่ฮงกงโจวซือ ที่มีความยาว 22 ม. สูง 14 ม. ลึก14 ม.โดยใช้เสาหินขนาดยักษ์ 16 ตันค้ำไว้ ภายในศาลามีรูปแกะสลักของท่านไต่ฮงกงประดิษฐานอยู่โดยใช้หยกขาวที่นำเข้าจาก พม่ามาแกะสลัก วัดความสูงได้ 2.8 ม. หนัก 3.5 ตัน เป็นที่นับถือของชาวจีนในพื้นที่และชาวจีนโพ้นทะเลในความเมตตากรุณา ของที่ได้รวบรวมกันบริจาคเงิน ในการซ่อมแซมบูรณะสุสานแห่งนี้จนใหญ่โต สวยงามดังที่ได้เห็นในปัจจุบัน ซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของปอเต๊กตึ้งในประเทศไทย นำท่านไหว้เจ้า เล่งฮกหยี่หรือเล่งซัวหยี่ และสักการะเจ้าแม่กวนอิม   กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
นำท่านเดินทางสู่ เฮี่ยงบูซัว ที่ชาวจีนในประเทศไทยให้ความเคารพและศรัทธา เป็นศาลเจ้าองค์จริงที่ชาวจีนในเมืองไทยจำลองเอามาสร้างไว้ที่ศาลเจ้าพ่อ เสือบริเวณเสาชิงช้า ชาวจีนแต้จิ๋วทั่วไปมีความเชื่อว่า ในชีวิตที่เกิดมาครั้งหนึ่งจะต้องหาโอกาสมานมัสการที่เฮี่ยงบูซัวแห่งนี้ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าของการค้าและการทำธุรกิจ จึงทำให้เป็นที่ศรัทธาและเลื่อมใสของชาวจีนโพ้นทะเลทั่วไปและชาวจีนท้องถิ่น เป็นอย่างยิ่งให้ท่านนมัสการพระพุทธรูปอันศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่บนเขาเฮี่ยงบูซัว นำท่านสักการะ ไฮตังม่า หรือ ศาลเจ้าแม่ทับทิม ซึ่งเป็นเทวนารีทำให้คลื่นลมสงบ และชาวจีนเชื่อกันว่าหากต้องการให้ชีวิตราบรื่นก็ให้มาขอพร ณ ศาลเจ้าแม่ทับทิบแห่งนี้ ซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธ์คุ้มครองชาวจีนแต้จิ๋วที่อาศัยอยู่ติดทะเล และมีชีวิตอยู่กับทะเล
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  
นำท่านเข้าสู่ที่พัก Happy Hotel  หรือระดับใกล้เคียง (พักที่ซัวเถา)
 
 
วันที่หก สุสานสมเด็จพระเจ้าตากสิน – กรุงเทพ
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
นำท่านเดินทางชม สุสานสมเด็จพระเจ้าตากสิน ซึ่งสมเด็จพระเจ้า ตากสิน เป็น กษัตริย์พระองค์เดียวที่มีเชื่อสายจีน มีต้นกำเนิดอยู่ที่ ตำบลเฉ่งไฮ้ จังหวัดซัวเถา โดยจังหวัดซัวเถานั้น สำหรับประเทศไทยแล้ว มีความสำคัญในฐานะเป็นเมืองที่มีคนจีนอพยพมาอยู่เมืองไทยมากกว่าเมืองอื่นๆ ใช้ภาษาพูดแต้จิ๋ว โดยพระเจ้าตากสินมีแซ่ภาษาจีนแต้จิ๋วเป็นแซ่แต้ ซึ่งเมืองไทยคนที่มีนามสกุลขึ้นต้นด้วยเตชะ คือคนที่มีแซ่เดียวกันกับพระเจ้าตากสินในเมืองจีนความที่พระเจ้าตากสินมีเชื้อสายจีน และเป็นกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ในการกอบกู้เอกราชให้ประเทศไทย ทำให้คนจีนโดยเฉพาะคนที่เมืองเฉ่งไฮ้ ที่เป็นบ้านเกิดของบิดาของพระเจ้าตากสินให้ความรักมาก จนกระทั่งพระเจ้าตากสินสวรรคต จึงมีการสร้างสุสานให้พระองค์ในศาลประจำตระกูลแต้ โดยสุสานนี้บรรจุชุดกษัตริย์และหมวกของพระองค์เอาไว้อย่างยิ่งใหญ่ ตามประเพณีปฏิบัติในหมู่ชาวจีนที่หากไม่มีศพให้ฝังก็ให้ฝังเสื้อผ้าซึ่งแสดงถึงฐานะและตำแหน่ง เพื่อเป็นตัวแทนให้คนรุ่นหลังให้เคารพและสักการะ
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
** สมควรแก่เวลาเดินทางสู่สนามบิน**
16.10 น. ออกเดินทางจาก เมืองเซี๊ยะเหมิน โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG611
18.25 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ….

ทัวร์จีน | เที่ยวจีน | ทัวร์ต่างประเทศ | ทัวร์จีนกรุ๊ปเหมา | ทัวร์จีนราคาถูก | ทัวร์จีนปีใหม่ | ทัวร์จีนสงกรานต์


ทัวร์จีน

ทัวร์จีน |ทัวร์เกาหลี |ทัวร์ญี่ปุ่น |ทัวร์ญี่ปุ่นปีใหม่ |ทัวร์สิงคโปร์ |ทัวร์ไต้หวัน |ทัวร์พม่า |ทัวร์เวียดนาม |ทัวร์ฮ่องกง-ทัวร์มาเก๊า |ทัวร์ออสเตรเลีย |ทัวร์นิวซีแลนด์ |ทัวร์ยุโรป |ทัวร์อังกฤษ |ทัวร์อเมริกา |ทัวร์รัสเซีย |ทัวร์ญี่ปุ่นซากุระ2018 |ทัวร์ญี่ปุ่นสงกรานต์2018 |ทัวร์เกาหลีเหนือ |ทัวร์จีนปีใหม่ 2561 |ทัวร์จีนสงกรานต์2018

ทัวร์จีน/เที่ยวจีน/ทัวร์ต่างประเทศ/ทัวร์จีนกรุ๊ปเหมา/ทัวร์จีนราคาถูก/ทัวร์จีนปีใหม่/ทัวร์จีนสงกรานต์/

ทัวร์จีน ทัวร์จางเจียเจี้ย/ทัวร์จีน ทัวร์ปักกิ่ง/ทัวร์จีน ทัวร์คุนหมิง/ทัวร์จีน ทัวร์กุ้ยหลิน/ทัวร์จีน ทัวร์จิ่วไจ้โกว/ ทัวร์จีน ทัวรซินเจียง/ทัวร์จีน ทัวร์ซีอาน/ทัวร์จีน ทัวร์ทิเบต/ทัวร์จีน ทัวร์เซี้ยงไฮ้/ทัวร์จีน ทัวร์เฉิงตู/ทัวร์จีน ทัวร์กวางเจา/ทัวร์จีน ทัวร์ซัวเถา/ทัวร์จีน ทัวร์ต้าถง-อู่ไถซาน/ทัวร์จีน ทัวร์ฮาร์บิ้น/ทัวร์จีน ทัวร์ลองแม่น้ำแยงซีเกียง/

ทัวร์เกาหลี/ทัวร์ญี่ปุ่น/ทัวร์ฮ่องกง/ทัวร์สิงคโปร์/ทัวร์ไต้หวัน/ทัวร์พม่า/ทัวร์เวียดนาม/ทัวร์บาหลี/ทัวร์ดูไบ/ทัวร์มาเลเซีย/ทัวร์ออสเตรเลีย/ทัวร์นิวซีแลนด์/ทัวร์ยุโรป/ทัวร์อังกฤษ/ทัวร์อเมริกา/ทัวร์รัสเซีย
 

 

บริษัททัวร์ อันอันแทรเวลจำกัด AN-AN TRAVEL.CO.,LTD
268/6 ซ.มหาดไทย ลาดพร้าว122 วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทร: 062-8982465,086-9085995 Id line:linglingthai
E-mail an-antravel@hotmail.comเวบไซต์ www.an-antravel.com
Copyright © 2011 An An Travel. All Rights reserved.

anan travel line