ทัวร์จีน
ทัวร์เกาหลี
ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์ญี่ปุ่นปีใหม่
ทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์พม่า
ทัวร์เวียดนาม
ทัวร์ฮ่องกง-ทัวร์มาเก๊า
ทัวร์ออสเตรเลีย
ทัวร์นิวซีแลนด์
ทัวร์ยุโรป
ทัวร์อังกฤษ
ทัวร์อเมริกา
ทัวร์รัสเซีย
ทัวร์ญี่ปุ่นซากุระ2018
ทัวร์ญี่ปุ่นสงกรานต์2018
ทัวร์เกาหลีเหนือ
ทัวร์จีนปีใหม่ 2561
ทัวร์จีนสงกรานต์2018  ข้อมูลท่องเที่ยวจีน
 - ข้อมูลท่องเที่ยวกวางเจา
 - ข้อมูลท่องเที่ยวนครฉงชิ่ง
 - ข้อมูลท่องเที่ยวทิเบต
 - ข้อมูลท่องเที่ยวเซี้ยงไฮ้
 - ข้อมูลท่องเที่ยวซัวเถา
 - ข้อมูลท่องเที่ยวซีอาน
 - ข้อมูลท่องเที่ยวปักกิ่ง
 - ข้อมูลท่องเที่ยวกุ้ยหลิน
 - ข้อมูลท่องเที่ยวเซี๊ยะเหมิน
 - ข้อมูลท่องเที่ยวทัวร์จิ่วไจ้โกว

 

ทัวร์ ทัวร์จีน : ทัวร์ซีอาน
 

ทัวร์ซีอาน-กองทัพทหารดินเผาจิ๋นซีฮ่องเต้-ลั่วหยางประตูเมืองโบราณลี่จิ่ง-เติงเฟิง-วัดเส้าหลิน-ป่าเจดีย์-เมืองหลิงเป่า-พิพิธภัณฑ์ซีอาน 5 วัน 3 คืน /06

 

ชมการแสดงกังฟู , โชว์ราชวงศ์ถัง - ผ่านชมจัตุรัสหอระฆังและหอกลอง - พักโรงแรมระดับ 4 ดาว - เมนูพิเศษ...สุกี้ซีอาน , เป็ดย่าง , เกี๊ยวซีอาน

#ทัวร์จีน
 
#ทัวร์จีน2018
 
#ทัวร์จีนซีอาน
 
#ทัวร์จีนราคาถูก
 
#ทัวร์ซีอาน

 
ทัวร์ซีอาน-กองทัพทหารดินเผาจิ๋นซีฮ่องเต้-ลั่วหยางประตูเมืองโบราณลี่จิ่ง-เติงเฟิง-
 
วัดเส้าหลิน-ป่าเจดีย์-เมืองหลิงเป่า-พิพิธภัณฑ์ซีอาน  5 วัน 3 คืน /06
 
 
กำหนดวันเดินทาง
 
วันที่ 22-26 ตุลาคม 2561 **วันปิยมหาราช** ราคา 22,899 บาท
 
 
- ชมการแสดงกังฟู , โชว์ราชวงศ์ถัง
- ผ่านชมจัตุรัสหอระฆังและหอกลอง 
- พักโรงแรมระดับ 4 ดาว
- เมนูพิเศษ...สุกี้ซีอาน , เป็ดย่าง , เกี๊ยวซีอาน
 
 
วันแรก ดอนเมือง-ซีอาน
18.00 น. พร้อมกันที่ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ (Terminal 1) ชั้น 3 ประตู 5 แถวที่ 6 สายการบิน NOK SCOOT (XW) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกให้กับท่าน
21.40 น. เหิรฟ้าสู่ เมืองซีอาน ประเทศจีน เที่ยวบินที่ XW890 (บนเครื่องไม่มีบริการอาหารและน้ำดื่มฟรี แต่มีจำหน่ายบนเครื่อง)
02.25+1 น. เดินทางถึง สนามบินซีอานเสียนหยาง เมืองซีอาน ประเทศจีน ผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางสู่โรงแรมที่พัก
พักที่ SKYTEL HOTEL 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
 
 
วันที่สอง กองทัพทหารดินเผาจิ๋นซีฮ่องเต้ (รวมรถแบตเตอรี่)-โรงงานเครื่องปั้นดินเผา-ร้านหมอน ยางพารา-ซีอาน-ลั่วหยาง
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (1)
นำท่านเดินทางสู่ กองทัพทหารดินเผาจิ๋นซีฮ่องเต้ (รวมรถแบตเตอรี่) สิ่งมหัศจรรย์อันดับ 8 ของโลก ได้รับการคัดเลือกให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมในปี ค.ศ.1987 เป็นการค้นพบครั้งยิ่งใหญ่ของโลกที่เกิดขึ้นโดยความบังเอิญของชาวนาคนหนึ่งที่ขุดหลุมเพื่อหาแหล่งน้ำใต้ดินในเมืองซีอาน ในปี ค.ศ.1974 สำหรับหลุมขุดค้นที่พบเจอกองทหารดินเผานี้ ปัจจุบันมีทั้งหมด 3 หลุม โดย หลุมที่ 1 เป็นหลุมที่มีขนาดใหญ่ที่สุด ภายในหลุมมีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ซึ่งมีหุ่นทหารกว่า 6,000 หุ่นดินเผาทุกตัวมีโครงหน้า สีหน้าและทรงผมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ไม่เหมือนกันแม้แต่ตัวเดียว ส่วน หลุมที่ 2 มีลักษณะเป็นรูปตัว L อยู่ห่างจากหลุมที่ 1 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ประมาณ 20 เมตร มีหุ่นทหารดินเผาอยู่ประมาณ 1,000 ตัว ม้าศึก 500 ตัวและรถม้าที่ทำจากไม้ 89 คัน และ หลุมที่ 3 เป็นรูปตัว U เป็นหลุมที่เล็กที่สุด แต่มีความสำคัญที่สุดยิ่งกว่า หลุมที่ 1 และ 2 เนื่องจากเป็นกองบัญชาการสูงสุด  จากนั้นนำท่านแวะชม โรงงานเครื่องปั้นดินเผา ให้ท่านได้เลือกชมและเลือกซื้อสินค้า และของที่ระลึกอันเป็นเอกลักษณ์แห่งเมืองซีอาน
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (2) เมนูพิเศษ !!  สุกี้ซีอาน 
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ ร้านหมอนยางพารา ให้ท่านได้เลือกชมสินค้าและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองลั่วหยาง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4.30 ชั่วโมง) ถือได้ว่าเป็นหนึ่งใน 7 ราชธานีเก่าแห่งแผ่นดินจีน 
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (3) เมนูพิเศษ !! เป็ดย่าง
พักที่ XIN YUAN HOTEL 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
 
 
วันที่สาม ลั่วหยาง-เติงเฟิง-วัดเส้าหลิน (รวมรถแบตเตอรี่)-ป่าเจดีย์-ชมการแสดงกังฟู-เติงเฟิง-ลั่วหยาง-ประตูเมืองโบราณลี่จิ่ง-ลั่วหยาง-เมืองหลิงเป่า
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (4)
นำท่านเดินทางสู่ เมืองเติงเฟิง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง)ราชธานีโบราณในสมัย
ราชวงศ์เซี่ย นำท่านสู่ วัดเส้าหลิน(รวมรถแบตเตอรี่) มีความเก่าแก่อายุมากกว่า 1,500 ปี ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของเทือกเขาซงซาน 1 ใน 5 ยอดเขาอันศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อของชาวจีน ให้ท่านชมสถานที่สำคัญในวัดเส้าหลินอันได้แก่ วิหารสหัสพุทธ สถานที่ประดิษฐานประติมากรรมรูปพระพุทธเจ้าในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต รวม 1,000 องค์ ชม ป่าเจดีย์ หมู่เจดีย์กว่า 200 องค์ ซึ่งเป็นสถานที่บรรจุอัฐิของอดีตเจ้าอาวาสของวัดเส้าหลิน จากนั้นนำท่าน ชมการแสดงกังฟู ที่มีการสืบทอดและมีการจัดแสดงให้นักท่องเที่ยวได้ชมภายในวัดเส้าหลิน 
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (5)
บ่าย นำท่านเดินทางกลับ เมืองลั่วหยาง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) นำท่านเดินทางสู่ ประตูเมืองโบราณลี่จิ่ง ให้ท่านได้เดินเที่ยวชมบรรยากาศ ที่เต็มไปด้วยร้านค้าขายของของชาวบ้าน ทั้งอาหาร ชา ขนม เครื่องเคลือบ ผ้าพันคอ ของฝาก ของที่ระลึกต่างๆ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองหลิงเป่า (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง) ระหว่างทางให้ท่านได้พักผ่อนชมวิวธรรมชาติอันสวยงาม  
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (6) 
พักที่ ZIJIN GONG HOTEL 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
 
 
วันที่สี่ หลิงเป่า-ซีอาน-เจดีย์ห่านป่าเล็ก-พิพิธภัณฑ์ซีอาน-ร้านกระเบื้องสามสี-เจดีย์ห่านป่า ใหญ่(ชมภายนอก)-ร้านผ้าไหม-ผ่านชมจัตุรัสหอระฆังและหอกลอง-ตลาดมุสลิม-โชว์ราชวงศ์ถัง-สนามบินซีอาน
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (7)
นำท่านเดินทางกลับ เมืองซีอาน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) นำท่านชม“เจดีย์ห่านป่าเล็ก อยู่ห่างจากตัวเมืองซีอานไปทางตอนใต้ราว 2 กิโลเมตร โดดเด่นด้วยเจดีย์สูง 13 ชั้น นำท่านชม พิพิธภัณฑ์ซีอาน ซึ่งอยู่ในบริเวณเดียวกัน เป็นพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมโบราณวัตถุที่ขุดค้นพบจากสุสานโบราณและของเก่าจากพื้นที่ต่างๆ จากนั้นนำท่านแวะ ร้านกระเบื้องสามสี ให้ท่านเลือกชมและเลือกซื้อ สินค้าพื้นบ้านที่มีชื่อเสียงของมณฑลเหอหนาน  ซึ่งเป็นหัตถกรรมโบราณของจีนยุคราชวงค์ถัง
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (8) เมนูพิเศษ !!  เกี๊ยวซีอาน
บ่าย นำท่านแวะ ร้านผ้าไหม ให้ท่านได้เลือกชม เอกซื้อสินค้าและผลิตภัณฑ์ ที่ผลิตด้วยผ้าไหม  นำท่านเดินทางสู่ เจดีย์ห่านป่าใหญ่ (ชมภายนอก) ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของกำแพงเมืองซีอาน สร้างเสร็จในปี ค.ศ. 652 องค์เจดีย์มีรูปแบบเรียบง่าย เดิมนั้นสร้างเพียง 5 ชิ้น ปัจจุบันองค์เจดีย์มี 7 ชั้น นำท่าน ผ่านชมจัตุรัสหอระฆังและหอกลอง ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเมืองซีอานนำท่านสู่ ตลาดมุสลิม แหล่งรวมของอาหารพื้นเมืองขึ้นชื่อหลากชนิด รวมถึงร้านขายของที่ระลึกและร้านขายผลไม้แห้ง เช่น พุทธา อินทผาลัม และถั่วต่างๆ ก็มีให้ท่านได้เลือกซื้อมากมายหลายร้าน จากนั้นนำท่านชม โชว์ราชวงศ์ถัง อันตระการตา ชม การแสดงนาฏศิลป์ชุดต่างๆในสมัยราชวงศ์ถังที่สะท้อนให้เห็นถึงความเจริญทางวิทยาการและศิลปะที่รุ่งเรือง
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (9) 
สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่ สนามบินซีอานเสียนหยาง 
 
 
วันที่ห้า ซีอาน-ดอนเมือง
03.35 น.    กลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน NOK SCOOT เที่ยวบินที่ XW889 (บนเครื่องไม่มีบริการอาหารและน้ำดื่มฟรี แต่มีจำหน่ายบนเครื่อง)
06.25 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

ทัวร์จีน | เที่ยวจีน | ทัวร์ต่างประเทศ | ทัวร์จีนกรุ๊ปเหมา | ทัวร์จีนราคาถูก | ทัวร์จีนปีใหม่ | ทัวร์จีนสงกรานต์


ทัวร์จีน

ทัวร์จีน |ทัวร์เกาหลี |ทัวร์ญี่ปุ่น |ทัวร์ญี่ปุ่นปีใหม่ |ทัวร์สิงคโปร์ |ทัวร์ไต้หวัน |ทัวร์พม่า |ทัวร์เวียดนาม |ทัวร์ฮ่องกง-ทัวร์มาเก๊า |ทัวร์ออสเตรเลีย |ทัวร์นิวซีแลนด์ |ทัวร์ยุโรป |ทัวร์อังกฤษ |ทัวร์อเมริกา |ทัวร์รัสเซีย |ทัวร์ญี่ปุ่นซากุระ2018 |ทัวร์ญี่ปุ่นสงกรานต์2018 |ทัวร์เกาหลีเหนือ |ทัวร์จีนปีใหม่ 2561 |ทัวร์จีนสงกรานต์2018

ทัวร์จีน/เที่ยวจีน/ทัวร์ต่างประเทศ/ทัวร์จีนกรุ๊ปเหมา/ทัวร์จีนราคาถูก/ทัวร์จีนปีใหม่/ทัวร์จีนสงกรานต์/

ทัวร์จีน ทัวร์จางเจียเจี้ย/ทัวร์จีน ทัวร์ปักกิ่ง/ทัวร์จีน ทัวร์คุนหมิง/ทัวร์จีน ทัวร์กุ้ยหลิน/ทัวร์จีน ทัวร์จิ่วไจ้โกว/ ทัวร์จีน ทัวรซินเจียง/ทัวร์จีน ทัวร์ซีอาน/ทัวร์จีน ทัวร์ทิเบต/ทัวร์จีน ทัวร์เซี้ยงไฮ้/ทัวร์จีน ทัวร์เฉิงตู/ทัวร์จีน ทัวร์กวางเจา/ทัวร์จีน ทัวร์ซัวเถา/ทัวร์จีน ทัวร์ต้าถง-อู่ไถซาน/ทัวร์จีน ทัวร์ฮาร์บิ้น/ทัวร์จีน ทัวร์ลองแม่น้ำแยงซีเกียง/

ทัวร์เกาหลี/ทัวร์ญี่ปุ่น/ทัวร์ฮ่องกง/ทัวร์สิงคโปร์/ทัวร์ไต้หวัน/ทัวร์พม่า/ทัวร์เวียดนาม/ทัวร์บาหลี/ทัวร์ดูไบ/ทัวร์มาเลเซีย/ทัวร์ออสเตรเลีย/ทัวร์นิวซีแลนด์/ทัวร์ยุโรป/ทัวร์อังกฤษ/ทัวร์อเมริกา/ทัวร์รัสเซีย
 

 

บริษัททัวร์ อันอันแทรเวลจำกัด AN-AN TRAVEL.CO.,LTD
268/6 ซ.มหาดไทย ลาดพร้าว122 วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทร: 062-8982465,086-9085995 Id line:linglingthai
E-mail an-antravel@hotmail.comเวบไซต์ www.an-antravel.com
Copyright © 2011 An An Travel. All Rights reserved.

anan travel line