ทัวร์จีน
ทัวร์เกาหลี
ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์ญี่ปุ่นปีใหม่
ทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์พม่า
ทัวร์เวียดนาม
ทัวร์ฮ่องกง-ทัวร์มาเก๊า
ทัวร์ออสเตรเลีย
ทัวร์นิวซีแลนด์
ทัวร์ยุโรป
ทัวร์อังกฤษ
ทัวร์อเมริกา
ทัวร์รัสเซีย
ทัวร์ญี่ปุ่นซากุระ2018
ทัวร์ญี่ปุ่นสงกรานต์2018
ทัวร์เกาหลีเหนือ
ทัวร์จีนปีใหม่ 2561
ทัวร์จีนสงกรานต์2018  ข้อมูลท่องเที่ยวจีน
 - ข้อมูลท่องเที่ยวนครฉงชิ่ง
 - ข้อมูลท่องเที่ยวล่องแม่น้ำแยงซีเกียง
 - ข้อมูลท่องเที่ยวเซี๊ยะเหมิน
 - ข้อมูลท่องเที่ยวทัวร์จิ่วไจ้โกว
 - ข้อมูลท่องเที่ยวซัวเถา
 - ข้อมูลท่องเที่ยวคุนหมิง
 - ข้อมูลท่องเที่ยวเส้นทางสายไหม
 - ข้อมูลท่องเที่ยวทิเบต
 - ข้อมูลท่องเที่ยวปักกิ่ง
 - ข้อมูลท่องเที่ยวกุ้ยหลิน

 

ทัวร์ ทัวร์จีน : ทัวร์จีนปีใหม่ 2562
 

ทัวร์เฉิงตู-ฉื้อสุ่ย-น้ำตกฉื้อสุ่ย-อุทยานผาหินแดงแสงพระพุทธ-เมืองโบราณปิ่งอาน-เล่อซาน-ล่องเรือชมหลวงพ่อโต-ศูนย์อนุรักษ์แพนด้า 5 วัน 4 คืน /06

 

อิสระช้อปปิ้ง ถนนคนเดินชุนซี , ถนนโบราณจินหลี่ - พักโรงแรมระดับ 4 ดาว 5 ดาว

#ทัวร์จีน
 
#ทัวร์จีน2018
 
#ทัวร์จีนเฉิงตู
 
#ทัวร์จีนราคาถูก
 
#ทัวร์จีนปีใหม่2562

 

ทัวร์เฉิงตู-ฉื้อสุ่ย-น้ำตกฉื้อสุ่ย-อุทยานผาหินแดงแสงพระพุทธ-เมืองโบราณปิ่งอาน-

เล่อซาน-ล่องเรือชมหลวงพ่อโต-ศูนย์อนุรักษ์แพนด้า 5 วัน 4 คืน /06

 

กำหนดวันเดินทาง
 
วันที่ 26-30 ธันวาคม 2561   ราคา 15,899 บาท
 
 
- อิสระช้อปปิ้ง ถนนคนเดินชุนซี , ถนนโบราณจินหลี่
- พักโรงแรมระดับ 4 ดาว 5 ดาว
 
 
วันแรก กรุงเทพฯ-เฉิงตู
16.00 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก (ระหว่างประเทศ) ชั้น 4 ประตู 9 บริเวณ ISLAND-W สายการบิน SICHUAN AIRLINES (3U) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกให้กับท่าน
19.10 น. เหิรฟ้าสู่ เมืองเฉิงตู ประเทศจีน เที่ยวบินที่ 3U8146  (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
22.55 น. เดินทางถึง สนามบินซวงหลิง เมืองเฉิงตู เมืองหลวงของมณฑลเสฉวนและมีประชากรหนาแน่นที่สุดของประเทศจีน หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นำท่านเดินทางสู่โรงแรมที่พัก
พักที่  ZHE FEI HOTEL 5 ดาวท้องถิ่นหรือระดับเทียบเท่า
 
 
วันที่สอง  เฉินตู-ฉื้อสุ่ย-น้ำตกฉื้อสุ่ย-อุทยานผาหินแดงแสงพระพุทธ
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (1)
นำท่านเดินทางสู่ เมืองฉื้อสุ่ย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) ตั้งอยู่ในภาคตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลกุ้ยโจว เมืองนี้ได้ชื่อว่า ฉื้อสุ่ย เพราะมีแม่น้ำฉื้อสุ่ยที่สวยงามไหลผ่านตลอดทั้งเมือง ได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลก เมื่อปี ค.ศ. 2010
เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (2)
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ น้ำตกฉื้อสุ่ย (รวมรถแบตเตอรี่) น้ำตกขนาดใหญ่อยู่เบื้องหน้ามีความ  สูง 76 เมตร และกว้าง 81 เมตร ความงามนับเป็นน้ำตกที่สวยงามและอลังการอีกแห่งของเมืองจีน ด้วยความใหญ่โตของมัน น้ำตกแห่งนี้จึงถูกเปรียบเสมือนทางช้างเผือกที่ทอดลงมาจากท้องฟ้า ซึ่งน้ำตกแห่งนี้มีน้ำตลอดทั้งปี ให้ท่านได้ชมความงามอย่างใกล้ชิดและเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย นำท่านเดินทางเที่ยวชม อุทยานผาหินแดงแสงพระพุทธ หน้าผาแห่งนี้มีความสูง 385 เมตร ความยาว 1,117 เมตร ตรงกลางหน้าผามีน้ำตกสูง 269 เมตร กว้าง 42 เมตร ทอดยาวลงมาสู่ใต้หุบเขามองดูเหมือนมังกรขาวบินออกมาจากผาหินแดง เมื่อน้ำตกตกกระทบกับแสงพระอาทิตย์จะเกิดประกายรุ้งเป็นรัศมีที่สวยงาม
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (3) 
พักที่  JURASSIC HOTEL 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
 
 
วันที่สาม  เมืองโบราณปิ่งอาน-เล่อซาน-ล่องเรือชมหลวงพ่อโต
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (4)
นำท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณปิ่งอาน สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หนานซ่ง มีประวัติกว่า 1,000 ปี ในสมัยโบราณเป็นจุดยุทธศาสตร์แห่งการสู้รบทางการทหาร และยังเป็นเมืองแห่งการค้าเกลือชมวิถีชีวิตของชาวเมืองฉื้อสุ่ยที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำ นำท่านข้ามสะพานแขวน ซึ่งสะพานแขวนแห่งนี้สมัยก่อนใช้เป็นเส้นทางในการสู้รบระหว่างพรรคคอมมิวนิสต์จีน(กองทัพแดง)และพรรคก๊กมินตั๋นในการทำสงครามกัน ปัจจุบันชาวพื้นเมืองใช้เป็นเส้นทางสัญจรในชีวิตประจำวัน 
เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (5)
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองเล่อซาน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง) ระหว่างทางท่านจะได้ชื่นชมกับธรรมชาติสองข้างทางที่อุดมไปด้วยแมกไม้นานาพันธุ์และชีวิตความเป็นอยู่ของชาวมณฑลเสฉวน ซึ่งยังคงรักษาวัฒนธรรมแบบเดิมของชาวจีนและธรรมชาติ จากนั้นนำท่าน ลงเรือเพื่อชมเกาะเล่อซาน ซึ่งมีรูปพรรณดั่งพระกลางทะเล นำท่านลงเรือเพื่อชมเกาะเล่อซาน ซึ่งมีรูปพรรณดั่งพระกลางทะเล ท่านจะมองเห็น หลวงพ่อโตเล่อซาน ซึ่งใช้เวลาสร้างนานถึง 90 ปี โดยหลวงพ่อไท่หง ใช้เงินบริจาคของชาวบ้าน เพื่อเป็นสิริมงคลและปกป้องภัยน้ำท่วมจากแม่น้ำหมินเจียงมีความยาวกว่า 600 กิโลเมตร พระพักตร์ของหลวงพ่อโตหันออกไปสู่แม่น้ำหมินเจียงเป็นพระพุทธรูปนั่งที่สกัดเข้าไปในภูเขาที่ใหญ่ที่สุดในโลก สูงถึง 71 เมตร
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (6) 
พักที่  HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
 
 
วันที่สี่ เล่อซาน-เฉิงตู-ร้านหยก -ศูนย์อนุรักษ์แพนด้า(รวมรถแบตเตอรี่)-ร้านหมอนยางพารา-ร้านผ้าไหม-ถนนคนเดินชุนซีลู่
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (7)
นำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองเฉิงตู (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) ท่านจะได้สัมผัสธรรมชาติอันงดงามระหว่างการเดินทาง เมืองเฉิงตูตั้งอยู่ที่ก้นกระทะซื่อชวน กลางลุ่มแม่น้ำ หมินเจียง ตะวันออกมีเทือกเขาหลงเฉวียนใกล้กับชลประทานเขื่อนตูเจียงเยี้ยนซึ่งสร้างบนแม่น้ำหมินเจียง เป็นชลประทานแยกสายน้ำกระจายออกไปเป็นรูปพัดเพื่อทดน้ำเข้าสู่ที่ราบ เฉิงตู เมืองนี้จึงเป็นพื้นที่อุดมสมบูรณ์จนได้ฉายาว่า “เมืองสวรรค์ของจีน อีกทั้งยังมีชื่อเสียงทางประวัติศาสตร์ก่อนคริสตศักราช 500 กว่าปี จากนั้นนำท่านแวะ ร้านหยก ที่มีคุณภาพและมีชื่อเสียงของประเทศจีน ให้ท่านได้เลือกซื้อ กำไลหยก แหวนหยก หรือ ผีเซียะสัตว์ มงคลที่มีชื่อเสียง
เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (8)
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ ศูนย์หมีแพนด้า (รวมรถแบตเตอรี่) ที่นี่มีหมีแพนด้ากว่า 20 ตัว หมีแพนด้าเป็นสัตว์สงวนหายากมีกำเนิดในมณฑลเสฉวน มีลูกยากเพราะอุณหภูมิในร่างกายที่พร้อมจะตั้งท้องมีเพียง 3 วันใน 1 ปี และจะตกลูกครั้งละประมาณ 2 ตัว ตัวที่แข็งแรงเพียงตัวเดียวเท่านั้นจะอยู่รอด อาหารโปรดของหมีแพนด้าคือไผ่ลูกศร รัฐบาลจีนได้นำท่านแวะ ร้านหมอนยางพารา  ให้ท่านได้เลือกซื้อมาฝากคนทางบ้าน จากนั้นนำท่านแวะชม ร้านผ้าไหม ชมวิธีการนำเส้นไหมออกมาผลิตเป็นสินค้าทั้งใช้เครื่องจักร และแรงงานคนชมการดึงใยไหมรังแฝด (แปลกแต่จริง) เพื่อมาทำใส้นวมผ้าห่มไหม ซึ่งเหมาะกับการซื้อเป็นทั้งของฝากและใช้เอง นำท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดินชุนซีลู่ ให้ท่านได้อิสระเลือกซื้อสินค้าต่างๆ มากมายทั้งแบรนด์ต่างประเทศ และในประเทศ อาทิ เสื้อผ้า, รองเท้า, เครื่องหนัง, กระเป๋าเดินทาง, นาฬิกา, เกมส์, ของที่ระลึกต่างๆ ฯลฯ ตามอัธยาศัย
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (9) 
พักที่  ZHE FEI HOTEL 5 ดาวท้องถิ่นหรือระดับเทียบเท่า
 
 
วันที่ห้า ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ)-ถนนโบราณจินหลี่-เฉิงตู-กรุงเทพฯ
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (10)
นำท่านเดินทางสู่ ร้านนวดเท้า เพื่อสุขภาพ ผ่อนคลายความเมื่อยล้า กับยานวดขนาดพิเศษสูตรเดียวไม่ซ้ำใคร พร้อมชมครีมเป่าซู่ถัง หรือที่รู้จักกันดีในชื่อ บัวหิมะ สรรพคุณเป็นเลิศในด้านรักษาแผลไฟไหม้ ผุพอง และแมลงกัดต่อย เป็นยาสามัญประจำบ้าน จากนั้นนำท่านเดินทางสู่แหล่งช้อปปิ้ง ถนนโบราณจินหลี่ เป็นถนนคนเดินที่รักษาบรรยากาศสมัยโบราณไว้ได้เป็นอย่างดี มีสินค้าต่างๆ มากมายให้ท่านได้ช้อปปิ้งเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย
เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (11)
15.00 น.     กลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน SICHUAN AIRLINES  เที่ยวบินที่ 3U8145
(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
17.10 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

ทัวร์จีน | เที่ยวจีน | ทัวร์ต่างประเทศ | ทัวร์จีนกรุ๊ปเหมา | ทัวร์จีนราคาถูก | ทัวร์จีนปีใหม่ | ทัวร์จีนสงกรานต์


ทัวร์จีน

ทัวร์จีน |ทัวร์เกาหลี |ทัวร์ญี่ปุ่น |ทัวร์ญี่ปุ่นปีใหม่ |ทัวร์สิงคโปร์ |ทัวร์ไต้หวัน |ทัวร์พม่า |ทัวร์เวียดนาม |ทัวร์ฮ่องกง-ทัวร์มาเก๊า |ทัวร์ออสเตรเลีย |ทัวร์นิวซีแลนด์ |ทัวร์ยุโรป |ทัวร์อังกฤษ |ทัวร์อเมริกา |ทัวร์รัสเซีย |ทัวร์ญี่ปุ่นซากุระ2018 |ทัวร์ญี่ปุ่นสงกรานต์2018 |ทัวร์เกาหลีเหนือ |ทัวร์จีนปีใหม่ 2561 |ทัวร์จีนสงกรานต์2018

ทัวร์จีน/เที่ยวจีน/ทัวร์ต่างประเทศ/ทัวร์จีนกรุ๊ปเหมา/ทัวร์จีนราคาถูก/ทัวร์จีนปีใหม่/ทัวร์จีนสงกรานต์/

ทัวร์จีน ทัวร์จางเจียเจี้ย/ทัวร์จีน ทัวร์ปักกิ่ง/ทัวร์จีน ทัวร์คุนหมิง/ทัวร์จีน ทัวร์กุ้ยหลิน/ทัวร์จีน ทัวร์จิ่วไจ้โกว/ ทัวร์จีน ทัวรซินเจียง/ทัวร์จีน ทัวร์ซีอาน/ทัวร์จีน ทัวร์ทิเบต/ทัวร์จีน ทัวร์เซี้ยงไฮ้/ทัวร์จีน ทัวร์เฉิงตู/ทัวร์จีน ทัวร์กวางเจา/ทัวร์จีน ทัวร์ซัวเถา/ทัวร์จีน ทัวร์ต้าถง-อู่ไถซาน/ทัวร์จีน ทัวร์ฮาร์บิ้น/ทัวร์จีน ทัวร์ลองแม่น้ำแยงซีเกียง/

ทัวร์เกาหลี/ทัวร์ญี่ปุ่น/ทัวร์ฮ่องกง/ทัวร์สิงคโปร์/ทัวร์ไต้หวัน/ทัวร์พม่า/ทัวร์เวียดนาม/ทัวร์บาหลี/ทัวร์ดูไบ/ทัวร์มาเลเซีย/ทัวร์ออสเตรเลีย/ทัวร์นิวซีแลนด์/ทัวร์ยุโรป/ทัวร์อังกฤษ/ทัวร์อเมริกา/ทัวร์รัสเซีย
 

 

บริษัททัวร์ อันอันแทรเวลจำกัด AN-AN TRAVEL.CO.,LTD
268/6 ซ.มหาดไทย ลาดพร้าว122 วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทร: 062-8982465,086-9085995 Id line:linglingthai
E-mail an-antravel@hotmail.comเวบไซต์ www.an-antravel.com
Copyright © 2011 An An Travel. All Rights reserved.

anan travel line