ทัวร์จีน
ทัวร์เกาหลี
ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์ญี่ปุ่นปีใหม่
ทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์พม่า
ทัวร์เวียดนาม
ทัวร์ฮ่องกง-ทัวร์มาเก๊า
ทัวร์ออสเตรเลีย
ทัวร์นิวซีแลนด์
ทัวร์ยุโรป
ทัวร์อังกฤษ
ทัวร์อเมริกา
ทัวร์รัสเซีย
ทัวร์ญี่ปุ่นซากุระ2018
ทัวร์ญี่ปุ่นสงกรานต์2018
ทัวร์เกาหลีเหนือ
ทัวร์จีนปีใหม่ 2561
ทัวร์จีนสงกรานต์2018  ข้อมูลท่องเที่ยวจีน
 - ข้อมูลท่องเที่ยวกวางเจา
 - ข้อมูลท่องเที่ยวเฉิงตู
 - ข้อมูลท่องเที่ยวคุนหมิง
 - ข้อมูลท่องเที่ยวทิเบต
 - ข้อมูลท่องเที่ยวเซี๊ยะเหมิน
 - ข้อมูลท่องเที่ยวเซี้ยงไฮ้
 - ข้อมูลท่องเที่ยวทัวร์จิ่วไจ้โกว
 - ข้อมูลท่องเที่ยวจางเจียเจี้ย
 - ข้อมูลท่องเที่ยวทิเบต
 - ข้อมูลท่องเที่ยวซีอาน

 

ทัวร์ ทัวร์จีน : ทัวร์จีนปีใหม่ 2562
 

ทัวร์เฉิงตู-อุทยานภูเขาหิมะต๋ากู่ปิงชวน-ธารน้ำแข็งต๋ากู่-วังแพะเขียว-ภูเขาง้อไบ้-วัดหัวจ้าง-หลวงพ่อโตเล่อซาน-เล่อซาน-ง้อไบ้ 6 วัน 5 คืน /M

 

ชมโชว์เปลี่ยนหน้ากาก ศิลปะการแสดงชั้นสูงของเสฉวน - ขึ้นสู่ยอดเขาด้วยกระเช้าไฟฟ้าที่ทันสมัย - อิสระเดินเล่นที่ตลาดกลางคืนเชิงภูเขาง้อไบ้ - พักโรงแรมระดับ 4 ดาว

#ทัวร์จีน
 
#ทัวร์จีน2018
 
#ทัวร์จีนเฉิงตู
 
#ทัวร์จีนราคาถูก
 
#ทัวร์จีนปีใหม่2562

 

ทัวร์เฉิงตู-อุทยานภูเขาหิมะต๋ากู่ปิงชวน-ธารน้ำแข็งต๋ากู่-วังแพะเขียว-ภูเขาง้อไบ้-

วัดหัวจ้าง-หลวงพ่อโตเล่อซาน-เล่อซาน-ง้อไบ้ 6 วัน 5 คืน /M

 

กำหนดวันเดินทาง
 
วันที่ 28 ธันวาคม-2 มกราคม 2562   ราคา  29,900 บาท 
 
 
- ชมโชว์เปลี่ยนหน้ากาก ศิลปะการแสดงชั้นสูงของเสฉวน 
- ขึ้นสู่ยอดเขาด้วยกระเช้าไฟฟ้าที่ทันสมัย 
- อิสระเดินเล่นที่ตลาดกลางคืนเชิงภูเขาง้อไบ้
- พักโรงแรมระดับ 4 ดาว
 
 
วันแรก ศุกร์ 28 ธันวาคม 2561 | สุวรรณภูมิ-เฉิงตู-ตูเจียงเยี่ยน
15.30 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 โดยสายการบิน SICHUAN AIRLINES (3U) เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระและเอกสารการเดินทางแก่ท่าน
18.10 น. ออกเดินทางโดยเที่ยวบินที่ 3U 8146  บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
22.25น. เดินทางถึงท่าอากาศยานซวงหลิว นครเฉิงตู (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) เมืองเอกของมณฑลเสฉวน มณฑลแห่งนี้มีแม่น้ำ 4 สายไหลผ่าน จึงได้ชื่อว่า เสฉวน  (Si Chuan) เป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์จนได้รับฉายาว่าเป็น เมืองแห่งสรวงสวรรค์  นอกจากนี้เมืองเฉิงตูยังเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงทางประวัติศาสตร์ซึ่งรู้จักกันเป็นอย่างดีจากวรรณกรรมจีนเรื่องสามก๊ก หลังผ่านพิธีการตรวจเอกสารการเข้าเมืองแล้ว…..นำท่านเดินทางสู่เมืองตูเจียงเยี่ยน
นำท่านเข้าที่พัก YURUI HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า No.980 Guanjing Road, Dujiangyan 611830, China Tel /电话:028-87271666 http://www.yuruihotel.com/
 
 
วันที่สอง เสาร์ 29 ธันวาคม 2561 | ตูเจียงเยี่ยน-เฮยสุ่ย-อุทยานภูเขาหิมะต๋ากู่ปิงชวน–เม่าเสี้ยน 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นำท่านเดินทางสู่เมืองเฮยสุ่ย เป็นที่ตั้งของอุทยานธารน้ำแข็งต๋ากู่ (ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง) แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่มีชื่อเสียงอีกแห่งของเสฉวน ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 632  ตร.กม.  เป็นบริเวณที่มีชาวทิเบต และชนผ่าเชียงอาศัยอยู่ คำว่า “ต๋ากู่” มีความหมายว่า “ธารน้ำแข็ง” ในภาษาทิเบต ซึ่งธารน้ำแข็งที่นี่ได้ถูกค้นโดยนักวิทยาศาสตร์ชาวญี่ปุ่น เมื่อปี ค.ศ.1992 หลังจากที่หลบซ่อนตัวอยู่ในภูเขาหิมะมาเป็นเวลายาวนาน และจัดเป็นธารน้ำแข็งที่ตั้งอยู่ในระดับต่ำที่สุด ใหญ่ที่สุดและอายุน้อยที่สุดในโลก ….ธรรมชาติภายในอุทยานแห่งนี้มีความหลากหลาย ให้นักท่องเที่ยวได้ชื่นชม ไม่ว่าจะเป็นทะเลสาบที่เกิดจากการละลายของหิมะและน้ำแข็ง มีพรรณพืชกว่า 1,000 สายพันธุ์ และสัตว์ป่ากว่า 150 ชนิด รวมถึง ลิงขนทองเสฉวน แพะป่าเสฉวน มีป่าดึกดำบรรพ์ เขตป่า สน ภูเขาหิมะ และเขตหมู่บ้านทิเบต ฯลฯ
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
นำท่านขึ้นสู่ยอดเขาด้วยกระเช้าไฟฟ้าที่ทันสมัย และมีความปลอดภัยสูง ความจุ 6-8 ที่นั่ง ความยาวเคเบิ้ล 1,226 เมตร ขึ้นไปที่ความสูง 4,860 เมตรจากระดับน้ำทะเล ผ่านชมภูเขาหิมะ 3 ลูก สวยงามตระการตา อุทยานต๋ากู่เป็นแหล่งกำเนิดของทะเลสาบ และน้ำตกมากมาย บนภูเขาสูงจะมีหิมะปกคลุมสวยงาม มี 13 ธารน้ำแข็งยุคใหม่ (อายุประมาณ 100 ล้านปี) ธารน้ำแข็งฟอสซิล หุบเขาธารน้ำแข็งรูปตัวยู ทะเลสาบธารน้ำแข็ง และน้ำตกธารน้ำแข็ง ซึ่งทัศนียภาพบนยอดเขาถูกปกคลุมไปด้วยหิมะขาวนวล  ท้องฟ้าสีฟ้าคราม และแสงอาทิตย์ที่สะท้อนแสงกับหิมะส่องประกายสีเงิน…..อิสระให้ท่านได้ถ่ายภาพความงดงามและความประทับใจ
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
นำท่านเข้าที่พัก MAOXIAN  INTERNATIONAL  HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
Ganping Village, Fengyi town, Maoxian, Sichuan Province. Tel: 0837-7427777
http://www.mx-hotel.com
 
 
วันที่สาม อาทิตย์ 30 ธันวาคม 2561  | เม่าเสี้ยน–เฉิงตู–ร้านสมุนไพรนวดเท้า-ร้านผ้าไหม-ง้อไบ้-วัดเป้ากั๋ว 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 
นำท่านเดินทางกลับเฉิงตู …..นำท่านเยี่ยมชม ศูนย์สมุนไพรโบราณจีน ซึ่งเป็นแหล่งผลิตและจำหน่ายยาสมุนไพรบำรุงรักษาสุขภาพ ให้ทุกท่านได้นวดฝ่าเท้าด้วยยาสมุนไพรจีนช่วยผ่อนคลายความเมื่อยล้า …..จากนั้นนำท่านชม โรงงานผ้าไหมจีน  ผลิตและจำหน่ายผ้าไหม ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นประเทศแรกในโลกที่เลี้ยงไหมปลูกหม่อน ดังนั้นผ้าไหมของจีนจึงมีวิวัฒนาการมากกว่า 5,000 ปี และส่งขายไปแล้วมากกว่า 160 ประเทศทั่วโลก ให้ท่านได้ชมขั้นตอนการทำผ้านวมและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่ทำจากเส้นไหม
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย เดินทางสู่เมืองง้อไบ้ ห่างจากเฉิงตูราว 160 กิโลเมตร เป็นที่ตั้งของภูเขาเอ๋อเหมย หรือ ภูเขาเขาง้อไบ้ ชื่อของภูเขาแห่งนี้ได้มาจากรูปทรงของภูเขาที่มีลักษณะคล้ายคิ้ว นักพรตในลัทธิเต๋าเริ่มเข้ามาสร้างศาลเจ้าในเทือกเขาแห่งนี้ในศตวรรษที่ 2-6 เอ๋อเหมยซานจึงกลายมาเป็น 1 ใน 4 ภูเขาศักดิ์สิทธิ์ทางพุทธศาสนา (เอ๋อเหมยซาน, อู่ไถซาน, จิ่วหัวซาน และผู่โถซาน) มีอารามต่าง ๆ 151 แห่ง แต่ส่วนใหญ่ทรุดโทรม ยังคงเหลือที่เที่ยวชมได้ 20 แห่ง เขาเอ๋อเหมยมียอดสูงถึง 3,077 เมตร ซึ่งเป็นที่ตั้งของวัดหัวจ้วง ในช่วงฤดูหนาวจะมีหิมะปกคลุมงดงาม นอกจากความโด่งดังในฐานะที่เป็นยอดเขาแห่งตำนานของแผ่นดินพระภูผาเซียน และวัฒนธรรมประวัติศาสตร์อันเรืองรองแล้ว เสน่ห์งดงามของธรรมชาติอันตระการตา ยังทำให้ชื่อเสียงของเทือกเขาแห่งนี้ขจรขจายไปทั่วทั้งในและต่างประเทศ 
นำชมวัดเป้ากั๋วซื่อ  (วัดสนองคุณชาติ) ซึ่งเป็นวัดที่ใหญ่และสวยงาม ตั้งอยู่เชิงเขาง้อไบ้ เดิมชื่อว่า วัดฮุ่ยจงถัง สร้างขึ้นในสมัยหมิงเพื่อบูชาพระโพธิสัตว์ผู่เสียน โพธิสัตว์แห่งปัญญาผู้สถิต ณ เขาง๊อไบ้ วัดเป้ากั๋วได้รับการบูรณะใหม่โดยพระชาวไต้หวันแห่งเมืองเกาสูงซึ่งได้บริจาคเงินถึง 100,000 US$ ซึ่งเป็นวัดและพิพิธภัณฑ์เก็บของเก่าที่มีค่าทั้งรูปภาพ องค์พระ และในพิพิธภัณฑ์มีงวงช้าง ของสำริดคล้ายหน้าคน เหมือนเทพเจ้าซึ่งใส่หน้ากากทำจากทองสำริดใหญ่ที่สุด มีความยาวถึง 1.38 เมตร
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
นำท่านเข้าที่พัก HUASHENG HOTEL (ตึก4ดาว) หรือเทียบเท่า www.hasun.com/en/index.asp
Mt. Emei, Sichuan, China. Tel:86-833-5546999
 
 
วันที่สี่ จันทร์ 31 ธันวาคม 2561  | ภูเขาง้อไบ้-วัดหัวจ้าง-ยอดจินติ่ง-โพธิสัตว์ผู่เสียน-ตลาดกลางคืน 
06.30 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นำท่านเที่ยวชมภูเขาง้อไบ้ (เอ๋อเหมยซาน) เปลี่ยนรถท้องถิ่นขึ้นภูเขา แล้วนั่งกระเช้าลอยฟ้าขึ้นสู่จุดชมวิวบนยอดจินติ่ง ที่มีความสูงจากระดับน้ำ ทะเล 3,077 เมตร ท่านจะได้เห็นทิวทัศน์อันสลับซับซ้อนไปด้วยขุนเขาเหนือชั้นเมฆที่สวยงามดุจดั่งสวรรค์ 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน บนเขา
ส่งท้ายปีเก่า พ.ศ. 2561 นำท่านนมัสการและขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์บนเขาที่วัดหัวจ้าง ขอพรองค์ผู่เสียนทรงช้าง (สมัตภัทธโพธิสัตย์) พระพักตร์ 10 ทิศ สูง 48 เมตร ชมตำหนักทอง ตำหนักเงิน ตำหนักสำริด และตำหนักเหล็ก ซึ่งประหนึ่งว่าได้จำลอง 4 พุทธคีรี อันได้แก่  ผู่ถ่อซาน จิ่วหัวซาน อู่ไถซาน และ เอ๋อเหมยซาน มาไว้ที่ยอดจินติ่ง ได้เวลานัดหมาย เดินทางลงจากเขา
18.00 น. รับประทานอาหารเย็นที่ภัตตาคาร
อิสระเดินเล่นที่ตลาดกลางคืนเชิงภูเขาง้อไบ้
นำท่านเข้าที่พัก HUASHENG HOTEL (ตึก 4 ดาว)หรือเทียบเท่า www.hasun.com/en/index.asp
Mt. Emei, Sichuan, China. Tel:86-833-5546999
 
 
วันที่ห้า อังคาร 1 มกราคม 2562  | หลวงพ่อโตเล่อซาน-เฉิงตู-ร้านหมอน-วัดมัญชูศรี-ซอยหวานใจ-โชว์หน้ากาก 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
08.00 น. เดินทางสู่เล่อซาน (เดินทางประมาณ 30 นาที) 
เสริมสิริมงคลรับปีใหม่ พ.ศ. 2562 นมัสการหลวงพ่อโตเล่อซาน
นำท่านลงเรือ (ล่องเรือ 20 นาที) ชมเกาะเล่อซาน ซึ่งมีรูปพรรณดั่งพระนอนกลางทะเล จากบนเรือท่านจะเห็นหลวงพ่อโตเล่อซาน พระพุทธรูปขนาดใหญ่ประทับนั่งหันหน้าออกสู่ลำน้ำ เป็นพระแกะสลักภูผาที่แกะสกัดเข้าไปในหน้าผาหิน สูง 71 เมตร เฉพาะพระเศียรสูง 14.7 เมตร กว้าง 10 เมตร พระกรรณยาว 7 เมตร พระเนตรยาว 3.3 เมตร หลังพระบาทกว้าง 8.5 เมตร นิ้วพระบาทแต่ละนิ้วสูงท่วมหัวคน (ซานซื่อยีจุนโฝ โฝซื่อยีจั้วซาน–ภูเป็นพระรูปหนึ่ง พระคือภูลูกหนึ่ง) ใช้เวลาก่อสร้างนานถึง 90 ปี (ปี ค.ศ. 713-803) โดยการนำของหลวงพ่อไห่ทง โดยใช้เงินบริจาคของชาวบ้าน พระพักตร์จะหันออกมาทางแม่น้ำหมิงเจียง เพื่อเป็นสิริมงคลปกป้องภัยน้ำท่วมจากการเอ่อล้นของแม่น้ำ 3 สาย (หมิงเจียง ซิงอีเจียง ตู้เจียง) ที่มาบรรจบพอดีที่เมืองเล่อซาน นับเป็นพระพุทธรูปขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ที่ได้รับการจดทะเบียนเป็นมรดกโลกร่วมกับภูเขาศักดิ์สิทธิ์เอ๋อเหมยซาน หรือ ง๊อไบ๋ ในปี ค.ศ.1996 แล้วเดินทางกลับเมืองเฉิงตู
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร 
บ่าย นำท่านแวะชมร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา ชมและเลือกซื้อ ผลิตภัณฑ์และเครื่องนอนเพื่อสุภาพจากยางพาราซึ่งกำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เช่น หมอนยางพารา
เสริมสิริมงคลรับปีใหม่ พ.ศ. 2562 นมัสการพระโพธิสัตว์ที่วัดมัญชูศรี
นำชมวัดมัญชุศรี วัดพุทธที่ใหญ่ที่สุดในเมืองเฉิงตู มีเนื้อที่ประมาณ 50 ไร่ สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์สุย (ปี ค.ศ. 605-617) เดิมชื่อวัด “สินเซี่ยงจื้อ” แต่โดนทำลายเพราะสงครามในปลายราชวงศ์หมิง ต่อมาในรัชการคังซี ราชวงศ์เช็ง ได้โปรดให้มีการบูรณะวัดขึ้นมาใหม่โดยมีหลวงพ่อฉือตู่เป็นแกนนำ ซึ่งชาวบ้านเชื่อว่าเป็นภาคหนึ่งของพระโพธิสัตย์มัญชุศรี ภายหลังมีการเปลี่ยนชื่อวัดเป็นวัดเหวินซูซึ่งมีความ หมายเดียวกับ “มัญชุศรี” ภายในวัดมีวิหารท้าวจตุรมหาโลกบาล วิหารไตรมหาโพธิสัตย์ (มัญชุศรี / สมัตภัทร / อวโลกิเตศวร) และวิหารรัตนมหาชาติ (ศากยมุณีเจ้า) นำท่านนมัสการสิ่งศักดิ์ ขอพรเพื่อเป็นสิริมงคล 
นำท่านไปเดินย่อยที่ “ซอยหวานใจ” (ซอยกว้างซอยแคบ) ชมชีวิตความเป็นอยู่ของชาวจีนรุ่นเก่า นั่งจิบน้ำชา จับก๊วนคุยกัน เล่นไพ่นกกระจอก สังสรรค์กับเพื่อนฝูง นัดทานข้าว จับจ่ายซื้อของฝากคุณนายที่บ้าน ในซอยกว้าง และพบกับชาวจีนรุ่นใหม่ ที่ร้านกาแฟเท่ห์ๆ ร้านเบียร์จ๊าบ ๆ ร้านไอศกรีมเก๋ ๆ ชิว...ชิว ในซอยแคบ
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าชมโชว์เปลี่ยนหน้ากาก ศิลปะการแสดงชั้นสูงของเสฉวน ชมการเปลี่ยนหน้ากากภายในเสี้ยววินาที โดยที่ไม่สามารถจับตาได้ทัน เป็นการแสดงที่สงวนและสืบทอดกันมาภายในตระกูลหลายชั่วอายุคน ไม่ถ่ายทอดให้บุคคลภายนอกทั่วไป
พักที่ MERCURE NORTH HOTEL 4 ดาว หรือเทียบเท่า 
No 21 3rd Section North, 2nd Ring Rd, Chengdu, จีน 610081 Tel: 86-28-8331 5666
www.booking.com/hotel/cn/springdowntown-chengdu.th.html
 
 
วันที่หก พุธ 2 มกราคม 2562  | เฉิงตู-วังแพะเขียว-อาหารสมุนไพร-สุวรรณภูมิ
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นำท่านชม “วังแพะเขียว” สถานที่เกี่ยวกับลัทธิเต๋า ชมตำหนัก 3 เทวดา ชมแพะทองรักษาโรค ชมศาลายันต์แปดเหลี่ยมและเสามังกรเก้าต้นที่แกะสลักได้อย่างงดงาม
11.00 น. รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร *อาหารสมุนไพรเสฉวน แล้วเดินทางไปสนามบิน 
เมนูอาหารจานเย็น สมุนไพร ประโยชน์
1. แซลมอนขึ้นบก วาซาบิ บำรุงเลือดลม
2. เป็ดจ๋าเป็ด ติงเซียง, โย่วกุ้ย ร่างกายอบอุ่น เลือดลมหมุนเวียน
3. ความลับในโอ่ง ห่อเซียง บรรเทาอาการร้อนใน
4. ไข่สามก๊ก โสมยุ่ยจู๋ บำรุงเลือด, บำรุงหัวใจ
เมนูอาหารจานร้อน
5. กุ้งกรอบใบชา ใบชาเถี่ยะกวนอิม ลดไขมันในเลือด บำรุงสมอง
6. อุทัยไม่กลัวเผ็ด ยี่จู๋เซิน ช่วยระบบหายใจ
7. ปลาไม่ปวดหัว เทียนมั้ว บรรเทาปวดหัว บำรุงสมอง
8. ซี่โครงอ้อยใจ ปาจี๋เทียน บำรุงร่างกาย
9. น้ำแกงไก่ดำตุ๋นโสม โสม พุทราแดง เก๋ากี้ ตังกุย ตังเซิง บำรุงไต
10. สำเภาทะเลทอง หงฮวา ช่วยให้เลือดหมุนเวียนดี
11. ทรายห้าสี ธัญพืชชนิดต่างๆ บำรุงม้าม ช่วยระบบขับถ่าย
12. ผักกาดขาว ว้าว..ว้าว เทียนตง บรรเทาอาการร้อนใน บำรุงปอด
ของว่างพื้นเมือง 5 อย่าง 1. เปี๊ยะเสี้ยวเกี่ยวรัก 2.ทองก้อนซ่อนเปรี้ยว 3. เผือกกวนม้วนใจ  
4. ฟักทองล่องหน   5. ซาลาเปาไส้เห็ด  /  ข้าวสวย, ผลไม้รวม, น้ำชา, เหล้าดอง
(ข้อมูล-ร้านอาหารสมุนไพรยาจีน “Qinshanzhai” เฉิงตู / มื้อนี้ไม่มีน้ำอัดลม, ไม่มีเบียร์, ไม่มีพริกน้ำปลาบริการ)
15.45 น. เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ 3U 8145
18.00 น. กลับถึงสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

ทัวร์จีน | เที่ยวจีน | ทัวร์ต่างประเทศ | ทัวร์จีนกรุ๊ปเหมา | ทัวร์จีนราคาถูก | ทัวร์จีนปีใหม่ | ทัวร์จีนสงกรานต์


ทัวร์จีน

ทัวร์จีน |ทัวร์เกาหลี |ทัวร์ญี่ปุ่น |ทัวร์ญี่ปุ่นปีใหม่ |ทัวร์สิงคโปร์ |ทัวร์ไต้หวัน |ทัวร์พม่า |ทัวร์เวียดนาม |ทัวร์ฮ่องกง-ทัวร์มาเก๊า |ทัวร์ออสเตรเลีย |ทัวร์นิวซีแลนด์ |ทัวร์ยุโรป |ทัวร์อังกฤษ |ทัวร์อเมริกา |ทัวร์รัสเซีย |ทัวร์ญี่ปุ่นซากุระ2018 |ทัวร์ญี่ปุ่นสงกรานต์2018 |ทัวร์เกาหลีเหนือ |ทัวร์จีนปีใหม่ 2561 |ทัวร์จีนสงกรานต์2018

ทัวร์จีน/เที่ยวจีน/ทัวร์ต่างประเทศ/ทัวร์จีนกรุ๊ปเหมา/ทัวร์จีนราคาถูก/ทัวร์จีนปีใหม่/ทัวร์จีนสงกรานต์/

ทัวร์จีน ทัวร์จางเจียเจี้ย/ทัวร์จีน ทัวร์ปักกิ่ง/ทัวร์จีน ทัวร์คุนหมิง/ทัวร์จีน ทัวร์กุ้ยหลิน/ทัวร์จีน ทัวร์จิ่วไจ้โกว/ ทัวร์จีน ทัวรซินเจียง/ทัวร์จีน ทัวร์ซีอาน/ทัวร์จีน ทัวร์ทิเบต/ทัวร์จีน ทัวร์เซี้ยงไฮ้/ทัวร์จีน ทัวร์เฉิงตู/ทัวร์จีน ทัวร์กวางเจา/ทัวร์จีน ทัวร์ซัวเถา/ทัวร์จีน ทัวร์ต้าถง-อู่ไถซาน/ทัวร์จีน ทัวร์ฮาร์บิ้น/ทัวร์จีน ทัวร์ลองแม่น้ำแยงซีเกียง/

ทัวร์เกาหลี/ทัวร์ญี่ปุ่น/ทัวร์ฮ่องกง/ทัวร์สิงคโปร์/ทัวร์ไต้หวัน/ทัวร์พม่า/ทัวร์เวียดนาม/ทัวร์บาหลี/ทัวร์ดูไบ/ทัวร์มาเลเซีย/ทัวร์ออสเตรเลีย/ทัวร์นิวซีแลนด์/ทัวร์ยุโรป/ทัวร์อังกฤษ/ทัวร์อเมริกา/ทัวร์รัสเซีย
 

 

บริษัททัวร์ อันอันแทรเวลจำกัด AN-AN TRAVEL.CO.,LTD
268/6 ซ.มหาดไทย ลาดพร้าว122 วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทร: 062-8982465,086-9085995 Id line:linglingthai
E-mail an-antravel@hotmail.comเวบไซต์ www.an-antravel.com
Copyright © 2011 An An Travel. All Rights reserved.

anan travel line