ทัวร์จีน
ทัวร์เกาหลี
ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์ญี่ปุ่นปีใหม่
ทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์พม่า
ทัวร์เวียดนาม
ทัวร์ฮ่องกง-ทัวร์มาเก๊า
ทัวร์ออสเตรเลีย
ทัวร์นิวซีแลนด์
ทัวร์ยุโรป
ทัวร์อังกฤษ
ทัวร์อเมริกา
ทัวร์รัสเซีย
ทัวร์ญี่ปุ่นซากุระ2018
ทัวร์ญี่ปุ่นสงกรานต์2018
ทัวร์เกาหลีเหนือ
ทัวร์จีนปีใหม่ 2561
ทัวร์จีนสงกรานต์2018  ข้อมูลท่องเที่ยวจีน
 - ข้อมูลท่องเที่ยวล่องแม่น้ำแยงซีเกียง
 - ข้อมูลท่องเที่ยวกุ้ยหลิน
 - ข้อมูลท่องเที่ยวคุนหมิง
 - ข้อมูลท่องเที่ยวเซี้ยงไฮ้
 - ข้อมูลท่องเที่ยวนครฉงชิ่ง
 - ข้อมูลท่องเที่ยวจางเจียเจี้ย
 - ข้อมูลท่องเที่ยวทัวร์จิ่วไจ้โกว
 - ข้อมูลท่องเที่ยวซีอาน
 - ข้อมูลท่องเที่ยวปักกิ่ง
 - ข้อมูลท่องเที่ยวเฉิงตู

 

ทัวร์ ทัวร์จีน : ทัวร์เส้นทางสายไหม
 

ทัวร์เส้นทางสายไหม-เจาะลึก 2 เมืองหลัก-อูหลู่มู่ฉี-ทูหลู่ฟาน-สวนภูเขาทราย-ถ้ำพระพันองค์-อ่าวหลากสี-ทะเลสาบเทียนฉือ-ทุ่งหญ้าหนานซาน 8 วัน 6 คืน /02

 

พิเศษ ! แวะเที่ยวอัสตาน่า ประเทศคาซัคสถาน - ชมตลาดนัดขายสินค้าพื้นเมือง (บาซ่าร์) - พักโรงแรมระดับ 4 ดาว

#ทัวร์จีน
 
#ทัวร์จีน2018
 
#ทัวร์จีนเส้นทางสายไหม
 
#ทัวร์จีนราคาถูก
 
#ทัวร์เส้นทางสายไหม

 
ทัวร์เส้นทางสายไหม-เจาะลึก 2 เมืองหลัก-อูหลู่มู่ฉี-ทูหลู่ฟาน-สวนภูเขาทราย-
 
ถ้ำพระพันองค์-อ่าวหลากสี-ทะเลสาบเทียนฉือ-ทุ่งหญ้าหนานซาน 8 วัน 6 คืน /02
 
 
กำหนดวันเดินทาง
 
วันที่ 14 - 21 กันยายน 2561 ราคา 47,999.-
 
วันที่ 28 กันยายน  - 05 ตุลาคม 2561 ราคา 47,999.-
 
วันที่ 12 – 19 ตุลาคม 2561 ราคา 47,999.-
 
 
- พิเศษ ! แวะเที่ยวอัสตาน่า ประเทศคาซัคสถาน
- ชมตลาดนัดขายสินค้าพื้นเมือง (บาซ่าร์) 
- พักโรงแรมระดับ 4 ดาว
 
 
วันแรก กรุงเทพฯ - อูหลู่มู่ฉี
07.00 น. นัดพบสุวรรณภูมิฯ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 (เกาะ U 9-10) สายการบิน Air Astana โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้ความสะดวก (จอดรถส่งผู้โดยสารได้ที่ประตู 9-10)
10.15 น. เหินฟ้าสู่ท่าอากาศยานนานาชาติอัลมาตี ประเทศคาซัคสถาน โดยเที่ยวบินที่ KC932 
16.25 น. ถึงท่าอากาศยานนานาชาติอัลมาตี พักผ่อน ไม่ออกนอกสนามบิน เพื่อรอต่อเครื่องบินไปเมืองอูรูมูฉี อัลมาตี เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศคาซัคสถาน มีประชากร 1,226,000 คน ซึ่งคิดเป็น 8% ของประชากรในประเทศคาซัตสถาน และเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของประเทศ เมืองอัลมาตีเคยเป็นเมืองหลวงของประเทศคาซัคสถานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2472 ถึง พ.ศ. 2541
21.20 น. โดยเที่ยวบินที่ KC987 นำท่านเดินทางต่อไปยังเมืองอูรูมูฉี
01.00 น. ถึงท่าอากาศยานอูหลู่มู่ฉี เมืองอูหลู่มูฉี เมืองเอกของเขตปกครองตนเองซินเกียง ตั้งอยู่แถบเทือกเขาเทียนซาน มีความสูง 900 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล มีประชากร 2.8 ล้านคน เป็นเขตปกครองตนเองที่มีพื้นที่กว้างใหญ่มากที่สุดในจีน ประชากรทั้งมณฑลมีประมาณ 23.98 ล้านคน ชาวซินเจียงที่มีพลเมืองกว่า 70 % นับถือศาสนาอิสลาม มีภาษาหนังสือท้องถิ่นเป็นของตนเอง ในอูรูมูฉีจึงมีป้ายบอกชื่อสถานที่ต่างๆ 2 ภาษา คือภาษาท้องถิ่น (ภาษาเว่ยอู๋เอ่อร์) และภาษาจีนกลาง ซินเกียงถือเป็นจุดศูนย์กลางของเส้นทางสายไหมเป็นที่ที่เชื่อมต่อเส้นทางสายไหมทั้ง 3 เส้น ได้แก่ เหนือ กลาง ไต้ ทั้งสามเส้นนี้ล้วนผ่านซินเกียงทั้งหมด
นำท่านเข้าพักที่ HOIDAK HOTEL หรือเทียบเท่า
 
 
วันที่สอง อูหลู่มู่ฉี – ซ่านซ่าน – สวนภูเขาทราย - ทูหลู่ฟาน
08.30 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
 หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่เมืองซ่านซ่าน 鄯善 (ประมาณ 3 ชั่วโมง) นำท่านชมสวนภูเขาทราย (รวมรถอุทยานและค่าขี่อูฐ) เป็นอุทยานที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นอุทยานทะเลทรายแห่งชาติที่แรกของจีน เนื่องจากมีทิวทัศน์ที่งดงามมีระบบนิเวศที่สมบูรณ์แบบ นับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำหรับพักผ่อนและศึกษาทรัพยากรธรรมชาติที่ดี 
14.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
จากนั้นเดินทางสู่ทูหลู่ฟาน เมืองโอเอซีส บนเส้นทางสายไหม เป็นเมือง 3 ที่สุดในเขตซินเกียง (1. ต่ำที่สุดในจีน ต่ำจากระดับน้ำทะเล 154.43 เมตร 2. ร้อนและแห้งที่สุดในจีน อุณหภูมิเฉลี่ย 35 องศาเซลเซียส เคยร้อนสูงสุดถึง 49 องศาเซลเซียส 3. ลมแรงสุด จึงมีโรงงานไฟฟ้าพลังลมหลายแห่ง)   
18.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
พักที่ HUOZHOU HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว
 
 
วันที่สาม ทูหลู่ฟาน – ถ้ำพระพันองค์ – เมืองโบราณเกาชาง – ภูเขาเปลวไฟ - ระบบชลประทานมัสยิดเอ๋อหมิน - หมู่บ้านเผ่าอุยกูรย์
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
หลังอาหารนำท่านไปชมนำท่านไปชม เชียนฝอต้ง หรือ ถ้ำพระพันองค์ ซึ่งเป็นมรดกโลกของจีนโบราณที่มีชื่อในวงการศิลปกรรมโลก ประกอบด้วยถ้ำน้อยใหญ่กว่า 490 ถ้ำ เจาะตามผนังเขา มีภาพเขียนและรูปปั้นเกี่ยวกับพุทธศาสนาเป็นจำนวนมาก เฉพาะที่เขียนด้วยสีอย่างงดงามตระการตามีมากถึง 45,000 ตารางเมตร ชมรูปปั้น 2,000 องค์ที่มีมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์เว่ยถังหยวน ชมภาพบนกำแพงที่แกะสลักเป็นรูปหุ่น 500 กว่าตัวที่มีชื่อเสียงและได้รับการดูแลรักษาอย่างดีตลอดมา
จากนั้น นำท่านชมซากเมืองโบราณเกาชาง (รวมรถกอล์ฟ) ภาษาอุยกูร์เรียก DUHU CITY มีความหมายว่า เมืองกษัตริย์ สร้างโดยหน่วยทหารที่ถูกส่งมาพัฒนาพื้นที่ในยุคอาณาจักร CHESHI ซึ่งขณะนั้นตรงกับสมัยราชวงศ์ฮั่น (ประมาณ 100 ปีก่อนคริสตกาล) ที่นี่ถูกเรียกว่ากำแพงเกาชางหรือด่านเกาชางในปลายราชวงศ์ฮั่นถึงราชวงศ์เว่ย และราชวงศ์จิ้น เมื่อส่วนกลางส่งทหารและเจ้าหน้าที่ปกครองจากเมืองหลวงเข้ามาดูแลพื้นที่คอยป้องกันการรุกรานของเผ่าเซียงหนู เมืองเกาชางสิ้นสุดและถูกทำลายยับเยินเพราะสงครามในปลายศตวรรษที่ 13 บนพื้นที่ 2 ตารางกิโลเมตร
13.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
14.00 น. นำท่านไปชม ฝอเยี่ยนซาน หรือ ภูเขาเปลวไฟ ซึ่งเป็นสถานที่ที่กล่าวถึงในนวนิยายไซอิ๋ว ตอนที่ซุนหงอคงไปยืมพัดกายสิทธิ์จากองค์หญิงพัดเหล็กมาดับไฟในภูเขาเปลวไฟ เพื่อให้พระถังซำจั๋งได้เดินทางไปเชิญพระไตรปิฎกที่อินเดียต่อ ภูเขาเปลวไฟมีลักษณะเป็นเขาหินสีอิฐแดงทั้งลูก ไม่มีต้นไม้ใบหญ้าขึ้นเลย มองแต่ไกลจะเห็นเป็นสีเพลิงคล้ายไฟกำลังลุกไหม 
ชม “คานเอ๋อจิ่ง”ระบบชลประทานใต้ดินของทูหลู่พาน ซึ่งมีการต่อท่อเพื่อนำน้ำที่ละลายจากน้ำแข็งบนภูเขาสูงลงมายังที่ราบแถบโอเอซีส โดยการขุดท่อใต้ดินเพื่อป้องกันการระเหยของน้ำในฤดูร้อน จากนั้นนำชมเจดีย์ซูกงถ่าและมัสยิดเอ๋อหมิ่น ชมหอสูงที่สร้างด้วยดินเหนียว เริ่มสร้างเมื่อปี ค.ศ. 1777 แล้วเสร็จเมื่อปี ค.ศ. 1788 เมืองทูรูพานเป็นเมืองผลไม้ที่ลือชื่อของมณฑลซินเกียง มีทั้งองุ่น ลูกท้อ แอพริคอด แตงฮามี โดยเฉพาะองุ่นเป็นผลไม้ที่ปลูกมากที่สุด ส่งขายทั้งในและต่างประเทศ ช่วงที่มีผลไม้มากที่สุดคือในระหว่างเดือน ก.ค.–ส.ค. ในช่วงดังกล่าวจะมีงานเทศกาลองุ่นเป็นงานประจำปี  
เข้าเยี่ยมหมู่บ้านชนเผ่าอุยกูร์ ชนชาติอุยกูร์เป็นชนเผ่าเก่าแก่ของภาคเหนือของจีน คำว่าอุยกูร์มีความหมายว่าสามัคคีกันและร่วมกัน ชาวอุยกูร์ใช้ชีวิตอาศัยอยู่ทั่วซินเกียง ส่วนใหญ่อาศัยอยู่เมืองทางใต้ภูเขาเทียนซาน เช่น เมืองคาสือ เมืองเหอเถียน และเมืองอาคซู เป็นต้น ชนชาติอุยกูร์มีภาษาและอักษรของตนเอง เสื้อผ้าประจำชาติอุยกูร์คือ ไม่ว่าผู้ชายผู้หญิงผู้สูงอายุหรือว่าเด็กต่างใส่หมวกเล็กที่มีลายสี่เหลี่ยม ผู้ชายนิยมใส่ “เชียผั้น” ซึ่งเป็นเสื้อคลุมยาว ส่วนข้างในใส่เสื้อแขนสั้นที่มีลาย ผู้หญิงนิยมใส่กระโปรงและข้างนอกใส่เสื้อกั๊กสีดำ และชอบใส่เครื่องแต่งกายต่างๆ เช่น ต่างหู กำไลมือ แหวนและสร้อยคอ เป็นต้น สาวๆ นิยมถักเปียหลายเส้น แต่ปัจจุบันชาวอุยกูร์ในเมืองก็นิยมใส่เสื้อธรรมดา
19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่ HUOZHOU HOTEL หรือเทียบเท่า
 
 
วันที่สี่ ทูหลู่ฟาน – เมืองเก่าเจียวเหอ – อูหลู่มู่ฉี – สวนหงซาน – ตลาดบาซ่าร์
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
หลังอาหารนำท่านชมเมืองเก่าเจียวเหอ (รวมรถอุทยาน) ซึ่งมีอายุเก่าแก่ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 2,000 ปี เคยเป็นเมืองหลวงในยุคอาณาจักร CHESHI ถูกทำลายโดยสงคราม 40 ปี หลังสิ้นศตวรรษที่ 13ชาวพื้นเมืองเรียกหยาเอ๋อหัวมีความหมายว่าเมืองหน้าผา อยู่ห่างจากเมืองทูรูฟานไปทางทิศตะวันตกประมาณ 10 กิโลเมตร เป็นเกาะลักษณะคล้ายกับใบต้นหลิวอยู่บนตรงกลางของแม่น้ำ ความยาวประมาณ 1,650 กิโลเมตร ตรงกลางที่สุดตรงกลางประมาณ 300 เมตร หน้าผาเมืองดาบเหลาสูงกว่า 50 เมตร เป็นกำแพงแบบธรรมชาติ ทำให้เมืองนี้ไม่จำเป็นต้องมีกำแพงเมือง ที่สำคัญที่สุดทางด้านตอนไต้ของหน้าผามีความยาวทั้งหมด 1,000 เมตร แบ่งเป็นสิ่งปลูกสร้าง 3 ส่วน พื้นที่ตึกและบ้านประมาณ 250,000 ตารางเมตร และมีวัด สถานที่ราชการ เมืองโบราณที่ถูกเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดี เมืองโบราณเจียวเหอเป็นเหมือนอนุสาวรีย์ประวัติศาสตร์ของนานาชาติกับจีนโบราณที่ร่วมกันบุกเบิกและก่อสร้างซินเจียงให้กลายเป็นสิ่งโบราณที่ลำค่า
12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยว ณ ภัตตาคาร **จากนั้นเดินทางกลับอูหลู่มู่ฉี (ประมาณ 3 ชั่วโมง)
16.00 น. ถึงอูหลู่มู่ฉี นำท่านเที่ยวชมบริเวณ สวนหงซาน ตั้งอยู่บนเนินเขา ชมสวนที่ตกแต่งด้วยเก๋งจีนและสถูปองค์เล็กๆที่เป็นสัญลักษณ์ของเมืองนี้ พร้อมทั้งชมทางเดินที่มีแม่กุญแจคล้องไว้เป็นจำนวนมากตามความเชื่อของคู่รักที่ว่าจะทำให้ความรักของทั้งคู่ยั่งยืน ท่านสามารถมองเห็นตัวเมืองอูรูมูฉีโดยรอบตัวอาคารบ้านเรือนสมัยใหม่ และตึกรามแบบรัสเซียที่สร้างขึ้นในยุคที่โซเวียดเข้ามามีอิทธิพล
นำท่านเข้าชมตลาดนัดขายสินค้าพื้นเมือง (บาซ่าร์) เพื่อชมชีวิตของชาวบ้านและเลือกซื้อของที่ระลึก เช่น ผ้าพันคอสีสวย เครื่องเงินแบบอาหรับ ผลไม้อบแห้ง เช่น องุ่น แอปริคอด กีวี อินทผาลัม เลือกซื้อเมล็ดอัลมอนอบแห้ง เมล็ดวอลนัตอบแห้ง และถั่วอบแห้งชนิดต่างๆ
20.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่ HOIDAK HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว
 
 
วันที่ห้า อูหลู่มู่ฉี – อ่าวหลากสี – อูหลู่มู่ฉี
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
หลังอาหารเช้านำท่านเดินทางไปที่ตำบลเจียเค่อเอ๋อถู (ประมาณ 3 ชั่วโมง) 
12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
 นำชม อ่าวหลากสี MULTI-COLOURED BAY (Wucai Wan 五彩湾) แอ่งกระทะใหญ่ในเขตจุงการ์ ทะเลทรายโกบี ที่เกิดขึ้นในยุคจูราสสิก นับล้านๆปีมาแล้ว ตั้งอยู่ในเขตเมืองจี๋มู่ซา ชมชั้นหินสลับหินทรายที่ผ่านการเซาะกร่อน ด้วยอากาศฤดูกาลและกระแสลมแรง ทำให้ภูเขาหินทรายเหล่านี้ มีรูปร่างต่างๆ มองแต่ไกลอาจดูเหมือนปราสาท ดูเหมือนหอคอย แต่ความสวยงามจะเกิดขึ้นเมื่อเนินหินเหล่านี้ต้องแสงอาทิตย์ แร่ธาตุนานาชนิดที่ผสมอยู่ในหินและทราย จะเปล่งสีสะท้อนแสงสวยงามสลับสีบนชั้นหิน เป็นสีแดง ส้ม เหลือง เทา น้ำตาล ที่นี่เป็นความอลังการของธรรมชาติที่เหนือคำบรรยาย (ทางแยก ฮวอเซาซาน จากถนนใหญ่เข้าสถานที่ท่องเที่ยว มีถนนบางช่วงไม่เรียบ) ผ่านชมเขตทะเลทราย กู่เอ่อปันทงกู่เท่อ แล้วเดินทางกลับเข้าตัวเมืองอูรูมูฉี (ประมาณ 3 ชั่วโมง)
19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่ HOIDAK HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว
 
 
วันที่หก อูหลู่มู่ฉี - พิพิธภัณฑ์ซินเกียง – ทะเลสาบเทียนฉือ – ทุ่งหญ้าหนานซาน 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
 นำท่านไปชมพิพิธภัณฑ์ซินเกียง สถานที่สำคัญที่ไม่ควรพลาดชม ชมหลักฐานทางโบราณคดีที่ขุดค้นได้ทั่วมณฑลซินเกียง ชมการจำลองบ้านเรือน เครื่องมือ เครื่องใช้ขนาดเท่าของจริง ของชนกลุ่มน้อยทุกเชื้อชาติที่อาศัยอยู่ในเขตนี้ และจุดเด่นคือซากมนุษย์โบราณที่เป็นบรรพบุรุษของชาวยุโรปที่ขุดพบในซินเกียง มีอายุกว่า 3,000 ปี นำท่านชมความงามธรรมชาติของป่าสนภูเขาหิมะสูงชันที่มีหิมะปกคลุม แล้วนำท่านสู่ เทือกเขาเทียนซาน สูง 5,445 เมตรจากระดับน้ำทะเล
13.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 นำท่านสู่ทะเลสาบเทียนฉือ (ทะเลสาบสรวงสวรรค์) ที่มีความสูงถึง 1,900 เมตรจากระดับน้ำทะเล ที่มีฉากหลังเป็นยอดเขาหิมะสลับซับซ้อน (รวมค่ารถแบตตารี่บนภูเขา หมายเหตุ ช่วงเดือนมิถุนายน-ตุลาคมถึงจะสามารถล่องเรือได้) 
 นำชมทุ่งหญ้าหนานซาน มู่ฉาง ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ขนาดใหญ่ของมณฑลซินเกียง (รวมค่าขี่ม้าชมทุ่งหญ้าครึ่งชั่วโมง) ชมวิถีชีวิตของชาวเผ่าฮาซะเค๋อที่พักอาศัยอยู่ในกระโจม
20.00 น. รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร   **เมนูพิเศษแกะย่างอันขึ้นชื่อ
** หลังอาหารอิสระเดินเล่นและเลือกซื้อของฝากตามอัธยาศัยที่ถนนกลางคืนใจกลางเมือง
พักที่ HOIDAK HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว
 
 
วันที่เจ็ด อูหลู่มู่ฉี – อัสตาน่า – กรุงเทพฯ
08.30 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม **ได้เวลาสมควรเดินทางไปสนามบิน
12.40 น. เหินฟ้าสู่ท่าอากาศยานนานาชาติอัลมาตี โดยเที่ยวบินที่ KC288
13.20 น. ถึงท่าอากาศยานนานาชาติอัลมาตี กรุงอัสตาน่า ประเทศคาซัคสถาน หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
นำท่านเที่ยวชม กรุงอัสตาน่า โดยรอบ กรุงอัสตาน่าเป็นเมืองหลวงและเมืองใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศคาซัตสถาน ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศ มีแม่น้ำ Ishim ไหลผ่าน โดยได้รับการสถาปนาให้เป็นเมืองหลวงในปี ค.ศ.1997 ซึ่ง “อัสตาน่า” เป็นภาษาคาซัค แปลว่า เมืองหลวง โดยประธานาธิบดีนูร์ซูลดาน นาซาร์บาเยฟ เป็นประธานาธิบดีคนแรกของประเทศ ด้วยความต้องการที่จะสร้างเมืองให้เป็นโลกในอนาคต กรุงอัสตาน่าจึงเต้มไปด้วยตึกสวยงามรูปร่างแปลกตาจากสุดยอดสถาปนิกจากทั่วทุกมุมโลก การมาเยือนกรุ่งอัสตาน่าเสมือนทำให้นักท่องเที่ยวได้หลุดไปสู่โลกในอนาคตที่ไม่มีเมืองใดเหมือน 
14.30 น. รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่านชมรอบเมืองที่เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมสวยงามที่ได้มีการนำสถาปนิกชื่อดังมาออกแบบสิ่งก่อสร้างต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็น หอหอยไบเทเร็ก (Bayterek Tower) ที่มีความสูง 97 เมตร ซึ่งเลข97 แทนปี ค.ศ.1997 ปีแห่งการสถาปนากรุงอัสตาน่าเป็นเมืองหลวง ตัวตึกเป็นทรงกรวยเหมือนต้นไม้แตกกิ่ง โดยมีโดมกลมสีทองด้านบน 
จากนั้นนำทุกท่านอิสระ Shopping ที่ Khan Shatyr Entertainment Center ศูนย์รวมความบันเทิงแหล่งใหม่ของชาวอัสตาน่า ด้วยรูปลักษณ์อาคารที่โดดเด่นแปลกตาที่สร้างขึ้นให้เหมือนเต้นท์ของท่านข่าน ภายในมีร้านแบรนด์เนมและสินค้าหลากหลายให้ท่านได้เลือกชมและหาซื้อ ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบิน **อิสระอาหารเย็น
20.15 น. เหินฟ้าสู่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิฯ โดยเที่ยวบินที่ KC231
 
วันที่แปด กรุงเทพฯ
04.55 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิฯ โดยสวัสดีภาพ...

ทัวร์จีน | เที่ยวจีน | ทัวร์ต่างประเทศ | ทัวร์จีนกรุ๊ปเหมา | ทัวร์จีนราคาถูก | ทัวร์จีนปีใหม่ | ทัวร์จีนสงกรานต์


ทัวร์จีน

ทัวร์จีน |ทัวร์เกาหลี |ทัวร์ญี่ปุ่น |ทัวร์ญี่ปุ่นปีใหม่ |ทัวร์สิงคโปร์ |ทัวร์ไต้หวัน |ทัวร์พม่า |ทัวร์เวียดนาม |ทัวร์ฮ่องกง-ทัวร์มาเก๊า |ทัวร์ออสเตรเลีย |ทัวร์นิวซีแลนด์ |ทัวร์ยุโรป |ทัวร์อังกฤษ |ทัวร์อเมริกา |ทัวร์รัสเซีย |ทัวร์ญี่ปุ่นซากุระ2018 |ทัวร์ญี่ปุ่นสงกรานต์2018 |ทัวร์เกาหลีเหนือ |ทัวร์จีนปีใหม่ 2561 |ทัวร์จีนสงกรานต์2018

ทัวร์จีน/เที่ยวจีน/ทัวร์ต่างประเทศ/ทัวร์จีนกรุ๊ปเหมา/ทัวร์จีนราคาถูก/ทัวร์จีนปีใหม่/ทัวร์จีนสงกรานต์/

ทัวร์จีน ทัวร์จางเจียเจี้ย/ทัวร์จีน ทัวร์ปักกิ่ง/ทัวร์จีน ทัวร์คุนหมิง/ทัวร์จีน ทัวร์กุ้ยหลิน/ทัวร์จีน ทัวร์จิ่วไจ้โกว/ ทัวร์จีน ทัวรซินเจียง/ทัวร์จีน ทัวร์ซีอาน/ทัวร์จีน ทัวร์ทิเบต/ทัวร์จีน ทัวร์เซี้ยงไฮ้/ทัวร์จีน ทัวร์เฉิงตู/ทัวร์จีน ทัวร์กวางเจา/ทัวร์จีน ทัวร์ซัวเถา/ทัวร์จีน ทัวร์ต้าถง-อู่ไถซาน/ทัวร์จีน ทัวร์ฮาร์บิ้น/ทัวร์จีน ทัวร์ลองแม่น้ำแยงซีเกียง/

ทัวร์เกาหลี/ทัวร์ญี่ปุ่น/ทัวร์ฮ่องกง/ทัวร์สิงคโปร์/ทัวร์ไต้หวัน/ทัวร์พม่า/ทัวร์เวียดนาม/ทัวร์บาหลี/ทัวร์ดูไบ/ทัวร์มาเลเซีย/ทัวร์ออสเตรเลีย/ทัวร์นิวซีแลนด์/ทัวร์ยุโรป/ทัวร์อังกฤษ/ทัวร์อเมริกา/ทัวร์รัสเซีย
 

 

บริษัททัวร์ อันอันแทรเวลจำกัด AN-AN TRAVEL.CO.,LTD
268/6 ซ.มหาดไทย ลาดพร้าว122 วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทร: 062-8982465,086-9085995 Id line:linglingthai
E-mail an-antravel@hotmail.comเวบไซต์ www.an-antravel.com
Copyright © 2011 An An Travel. All Rights reserved.

anan travel line