ทัวร์จีน
ทัวร์เกาหลี
ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์ญี่ปุ่นปีใหม่
ทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์พม่า
ทัวร์เวียดนาม
ทัวร์ฮ่องกง-ทัวร์มาเก๊า
ทัวร์ออสเตรเลีย
ทัวร์นิวซีแลนด์
ทัวร์ยุโรป
ทัวร์อังกฤษ
ทัวร์อเมริกา
ทัวร์รัสเซีย
ทัวร์ญี่ปุ่นซากุระ2018
ทัวร์ญี่ปุ่นสงกรานต์2018
ทัวร์เกาหลีเหนือ
ทัวร์จีนปีใหม่ 2561
ทัวร์จีนสงกรานต์2018  ข้อมูลท่องเที่ยวจีน
 - ข้อมูลท่องเที่ยวซัวเถา
 - ข้อมูลท่องเที่ยวเซี๊ยะเหมิน
 - ข้อมูลท่องเที่ยวกุ้ยหลิน
 - ข้อมูลท่องเที่ยวทิเบต
 - ข้อมูลท่องเที่ยวคุนหมิง
 - ข้อมูลท่องเที่ยวซีอาน
 - ข้อมูลท่องเที่ยวเฉิงตู
 - ข้อมูลท่องเที่ยวเซี้ยงไฮ้
 - ข้อมูลท่องเที่ยวทัวร์จิ่วไจ้โกว
 - ข้อมูลท่องเที่ยวทิเบต

 

ทัวร์ ทัวร์จีน : ทัวร์ต้าถง-อู่ไถซาน
 

ทัวร์ต้าถง-อู่ไถซาน-กำแพงเมืองโบราณ-กระเช้าวัดไต้โหลวติ่ง-กำแพงมังกร-พิพิธภัณฑ์ซานซี- 3 มรดกโลก 6 วัน 5 คืน /02

 

“หยุนกั่งสือคู”หนึ่งในสี่ผาพุทธจำหลักในจีน - “อารามลอยฟ้า วัดเสวียนคงซื่อ” - “ผิงเหยากู่เฉิง” ศูนย์กลางการเงินในสมัยโบราณชมกำแพงเมืองยาว 6.4 กม. - ชมศิลปะโบราณ “พิพิธภัณฑ์ซานซี” - พักโรงแรมระดับ 4 ดาว

#ทัวร์จีน

#ทัวร์จีน2018
 
#ทัวร์จีนต้าถง-อู่ไถซาน
 
#ทัวร์จีนราคาถูก
 
#ทัวร์ต้าถง-อู่ไถซาน

 

ทัวร์ต้าถง-อู่ไถซาน-กำแพงเมืองโบราณ-กระเช้าวัดไต้โหลวติ่ง-กำแพงมังกร-

พิพิธภัณฑ์ซานซี- 3 มรดกโลก 6 วัน 5 คืน /02

 

กำหนดวันเดินทาง
 
วันที่ 19 - 24 ก.ย. 61 ราคา 37,900.-

 

- “หยุนกั่งสือคู”หนึ่งในสี่ผาพุทธจำหลักในจีน 
- “อารามลอยฟ้า วัดเสวียนคงซื่อ”
- “ผิงเหยากู่เฉิง” ศูนย์กลางการเงินในสมัยโบราณชมกำแพงเมืองยาว 6.4 กม.
- ชมศิลปะโบราณ “พิพิธภัณฑ์ซานซี” 
- พักโรงแรมระดับ 4 ดาว
 
 
วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ-กวางเจา-ไท่หยวน-ผิงเหยา
05.30น. พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เกาะ U เคาเตอร์สายการบินไชน่า เซาท์เธิร์นแอร์ไลน์ (จอดรถส่งผู้เดินทางได้ที่ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 9-10) 
08.40น. เดินทางไปสนามบินกวางเจา โดยเที่ยวบินที่ CZ 362
12.25 น. ถึงสนามบินกวางเจา รอต่อเครื่อง (ไม่ออกนอกสนามบิน)
17.10 น. เดินทางต่อไปเมืองไท่หยวนเมืองหลวงของมณฑลซานซี โดยเที่ยวบินที่ CZ 3703
19.55 น. เดินทางถึงเมืองไท่หยวน (太原) เมืองอุตสาหกรรมพื้นฐานของประเทศจีน เป็นแหล่งผลิตถ่านหินที่ใหญ่เป็นอันดับสามของประเทศจีนตั้งอยู่บริเวณตอนกลางของแม่น้ำเหลืองทางตอนเหนือของประเทศจีน และแม่น้ำเฝินเหอซึ่งเป็นแม่น้ำสาขาของแม่น้ำเหลือง ไหลผ่านความยาว 100 กม.ทิศตะวันตกตะวันออก และ ทิศเหนือรายล้อมด้วยภูเขา สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 800 เมตร ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ (โดยจัดเป็นชุด KFC หรือ MCDONALD) รับประทานบนรถระหว่าง เดินทางสู่เมืองผิงเหยา (2 ชั่วโมง) ที่ตั้งเมืองโบราณผิงเหยามีประวัติความเป็นมาเก่าแก่กว่า 1,200 ปีเคยเป็นศูนย์กลางด้านการเงินการธนาคารมาก่อนในอดีต
ผิงเหยา เมืองที่ผ่านกาลเวลาอันยาวนานแหล่งสะสมทางโบราณคดีที่อุดมสมบูรณ์แห่งหนึ่งปัจจุบันมีหน่วยงานรักษาโบราณวัตถุกว่า 300 แห่ง
พักที่ PINGYAO HUIGUAN HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว
 
 
วันที่สอง ผิงเหยา-กำแพงเมืองโบราณ-เมืองโบราณ-บ้านตระกลูเฉียว-อู่ไถซาน
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม)
นำชมผิงเหยากู่เฉิง “เมืองโบราณผิงเหยา” (รวมรถแบตตารี่) มีประวัติความเป็นมาเก่าแก่กว่า 2,700 ปี เคยเป็นศูนย์กลางด้านการเงินการธนาคารมาก่อนในอดีต แต่ภายหลังตกต่ำลง ผิงเหยามีชื่อเดิมว่า ‘กู่เถา’ หรือ ‘ผิงเถา’ 平陶ผิงเหยามีกำแพงเมืองและประตูเมืองล้อมรอบอยู่รวมระยะทาง 6.4 กิโลเมตร ผังเมืองเป็นรูปสี่เหลี่ยมตัดกันเหมือนกระดานหมากรุก สถาปัตยกรรมโบราณ ตั้งอยู่ในเขตถนนหมิงชิงเจีย ยกเว้นร้านแลกเงินในยุคราชวงศ์ชิง “รื่อเชิงฉาง” ที่ตั้งอยู่บนถนนซีต้าเจีย ปัจจุบันเมืองโบราณผิงเหยาได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลก ใน ปี ค.ศ. 1997 
ขึ้นชม กำแพงเมืองผิงเหยา สร้างขึ้นในราชวงศ์โจวตะวันตก (827 – 782 ปี ก่อนคริสตศักราช) มีความยาวโดยรอบ 6,200 เมตร สูง 6-10 เมตร ยอดกำแพงกว้าง 3-6 เมตร กำแพงเป็นรูปสี่เหลี่ยม มีหอประตูเมือง 6 แห่ง อันเป็นที่มาของคำเรียกขานว่า ‘เมืองเต่า’ เพราะมีหอประตูเมืองทิศใต้เป็นหัวเต่า ทิศเหนือเป็นหางเต่า ทิศตะวันออกและตกมี 4 ประตู เป็นขาทั้งสี่ โครงสร้างภายในเมืองผิงเหยา ยังจัดวางอย่างเป็นระเบียบแบบแผน มีหอประจำเมืองรูปแปดเหลี่ยมเป็นจุดศูนย์กลาง มีถนนหมิงชิงตัดเป็นแนวเส้นเหนือใต้ แบ่งสิ่งปลูกสร้างโบราณออกเป็นสองฝั่ง วัดประจำเมืองอยู่ทางซ้าย ที่ทำการราชการอยู่ทางขวา วัดราษฎร์อยู่ซ้าย วัดหลวงอยู่ขวา วัดเต๋าซ้าย วัดพุทธขวา แนวถนนสายตัดสานกันเป็นตาข่ายคล้ายลวดลายบนหลังเต่า มีแนวถนนสายหลัก 4 สาย ถนนรอง 8 สาย กับตรอกซอยอีก 72 เส้น ประกอบกันขึ้นเป็นสัญลักษณ์ ‘ปากว้า 
เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่านสู่ถนนหมิงชิงเป็นถนนที่สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ชิงเป็นย่านช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองและลิ้มรสอาหารจำนวนมาก
เดินทางสู่หมู่บ้านเฉียวเจียฟู่ อำเภอฉี ภาคกลางของมณฑลซานซีในมณฑลซานซี แถบนี้จะมีหมู่ตึกโบราณ และบ้านคหบดีใหญ่ ๆ หลายแห่ง เช่น บ้านตระกูลเฉียว乔บ้านตระกูลหวัง 王บ้านตระกูลฉีว์ 渠บ้านตระกูลเฉา 曹 (1.30 ชั่วโมง)ชมบ้านตระกูลเฉียว 乔“เฉียวเจียต้าย่วน”ตั้งอยู่ที่อำเภอฉีเซี่ยน 祁县มณฑลซานซี เป็นคฤหาสน์หลังใหญ่ ที่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมายาวนาน ของครอบครัวพ่อค้าแซ่เฉียว ผู้มั่งคั่งร่ำรวยที่สุดในสมัยหนึ่ง สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ชิง มีเนื้อที่ 8,724.8 ตารางเมตร มีสวนขนาดใหญ่ 6 แห่ง ขนาดเล็ก 19 แห่ง มี ห้อง 313 ห้อง เคยใช้เป็นที่ถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง ‘ผู้หญิงคนที่ 4 ชิงโคมแดง’ ลักษณะทางสถาปัตยกรรมของบ้านตระกูลเฉียว เป็นกลุ่มอาคารปิดตายคล้ายป้อมปราการ สามด้านติดถนน ล้อมกรอบด้วยกำแพงอิฐสูง 10 เมตร ปิดทึบทั้ง 4 ด้าน ยอดกำแพงมีช่องปืนกำบังตัว และช่องสังเกตการณ์ ที่ถูกออกแบบมาอย่างรัดกุม ให้ความรู้สึกมั่นคงปลอดภัย พร้อมกับความสง่างามน่าเกรงขาม ก่อสร้างด้วยฝีมือช่างอันประณีต เป็นขุมทรัพย์ทางสถาปัตยกรรม จนได้รับขนานนามว่า “ไข่มุกเม็ดงามแห่งบ้านพักอาศัยในถิ่นเหนือ”และมีคำกล่าวว่า “ราชสำนักมีกู้กงพระราชวังเดิม ราษฎรมีบ้านเฉียวเจีย” อิฐ กระเบื้อง หิน ไม้ สิ่งก่อสร้างทุกชิ้นภายในบริเวณคฤหาสน์ สะท้อนให้เห็นถึงฝีมือช่างอันวิจิตรบรรจง และแสดงให้เห็นถึงมาตรฐานฝีมือช่างอันเหนือชั้นในสมัยโบราณ 
แล้วเดินทางสู่อู่ไถซาน แล้วเดินทางสู่อู่ไถซาน (2.30 ชั่วโมง)
20.00 น. รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร
อู่ไถซานคืนที่ 1 พักที่ HUAHUI SHAN ZHUANG HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว (บนเขา)
 
 
วันที่สาม อู่ไถซาน-กระเช้าวัดไต้โหลวติ่ง-วัดเฉียนธงซื่อ-วัดถ่าหยวน-วัดว่านฝอเก๋อ
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร  
นำชมภูเขาอู่ไถซาน  ซึ่งมีพระโพธิสัตว์มัญชูศรี ผู้ทรงราชสีห์เป็นพาหนะ เป็นผู้พิทักษ์เขา อู่ไถซานตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของอำเภออู่ไถซาน ซึ่งติดกับอำเภอฝันเจี่ยนซื่อ อยู่สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 1,000 กว่าเมตร  ส่วนที่สูงที่สุด สูงถึง 3,052 เมตร จึงได้ชื่อว่าเป็นหลังคาของที่ราบหัวเป่ย อู่ไถซานมียอดเขาสำคัญอยู่ 5 แห่งที่เรียกว่า “อู่เยว่” (五岳ภูห้าหอ) ประกอบด้วยยอดเหนือ กลาง ใต้ ตะวันออกและตะวันตก เป็นสถานที่ที่รวมวิวธรรมชาติและวัฒนธรรมพุทธศาสนาเข้าด้วยกัน มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน เป็นพุทธบรรพตที่เก่าแก่มากที่สุด สร้างขึ้นในสมัยฮั่นตะวันออก บนภูเขาอู่ไถซานแห่งนี้มีวัดพุทธทั้งหมด 64 แห่งด้วยกัน (ในสมัยราชวงศ์ถัง เดิมมีวัดกว่า 200 แห่งบนเขา แต่ได้เสื่อมสูญไปตามกาลเวลา)
นำท่านโดยสารกระเช้าไฟฟ้าสู่ (รวมค่ากระเช้า) ยอดเขาไต้หลัว ชม วัดไต้โหลวติ่งซื่อ อยู่ทางตอนใต้ของแม่น้ำชิงฮุย วัดนี้ได้สร้างขึ้นตอนช่วงกลางของภูเขา มีรูปพระโพธิสัตว์ 5 องค์ ซึ่งหมายถึง 5 ภูเขาอู่ไถ ไต้โหลวติ่ง หรือยอดเขาหอยสังข์ มีความหมายทางพุทธศาสนาว่ายอดพระเกศาของพระพุทธเจ้าที่ม้วนขดเป็นทักษิณาวัตรประดุจหอยสังข์สีเขียวแกมดำ ถ้าอากาศดีท่านสามารถมองเห็นยอดสูงสุดในบรรณดาภูทั้ง 5 (กระเช้าอาจปิดบริการ ตามสภาพอากาศ และอื่นๆ เช่น กระเช้าเสีย กระเช้าซ่อม คำสั่งของการท่องเที่ยวหรือ ปิดเพราะคำสั่งรัฐบาลท้องถิ่น ทางเลือกของท่านกรณีกระเช้าปิด-ใช้แรงศรัทธาของตนเองขึ้นภู 1,080 ขั้นเพื่อสานศรัทธา วิถีแห่งการแสวงบุญหรือหันหลัง และกลับมาสักการะพระมัญชูศรีในปีหน้า) 
นำท่านสู่ วัดเฉี่ยนธงซื่อ (วัดพุทธานุภาพ) เป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดบนภูเขาอู่ไถซาน และมีประวัติความเป็นมายาวนาน มีเนื้อที่ 80,000 เมตร เป็นวัดพุทธที่ 2 ของจีน รองจากวัดม้าขาวที่เมืองลั่วหยาง ภายในวัดมีวิหารที่ปราศจากขื่อและคานล้วนใช้อิฐในการก่อสร้างทั้งสิ้น ชมวิหารทอง ซึ่งสร้างจากทองเหลือง 50 ตัน นำมาฉาบด้วยทองเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธเจ้า  มีพระพุทธรูปประมาณ 10,000  องค์ มีกุฏิและวิหารรวมกว่า 400 แห่งเป็นวัดที่มีพุทธศาสนิกชนมากราบไหว้มากที่สุดบนเขาอู่ไถซาน
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร  ** ชวนชิมอาหารเจอู่ไถซาน
เที่ยวชมวัดถ่าหยวน โดดเด่นเห็นแต่ไกลเพราะมีเจดีย์ขาวองค์ใหญ่ ทรงระฆังคว่ำ ศิลปะแบบทิเบต สูง 53.37 เมตร นับเป็นเจดีย์ที่สูงที่สุดในประเทศจีน และถือเป็นมีสัญลักษณ์ของภูเขาอู่ไถซาน วัดแห่งนี้มีรอยพระพุทธบาท มีเจดีย์บรรจุพระบรมสาริกธาตุ และมีระฆังเหลืองใบเล็ก 252 ใบ เมื่อลมพัดเสียงระฆังจะดังกังวาน กรุ้งกริ้ง ๆ ไปทั่วนำท่านเที่ยวชมศาลเจ้าอู่เอี๋ยเมี่ยว (ว่านฝอเก๋อ) และวัดหนานซาน เป็นต้น
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ  ณ ภัตตาคาร  
อู่ไถซานคืนที่2 พักที่ HUAHUI SHAN ZHUANG HOTEL หรือเทียบเท่า4 ดาว (บนเขา)
วันที่สี่ อู่ไถซาน-วัดหลงเฉียนซื่อ-วัดผู่ซาถิ่ง-อารามลอยฟ้า
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร  
นำท่านเยือนวัดหลงเฉียนซื่อ ชมงานจำหลักหินอ่อนสีขาวนวล ที่ซุ้มประตูทางเข้าวิหารโลกบาล เทียนหวางตี้ ซึ่งมีเสาจำหลักเป็นมังกร 89 ตัว ซุ้มประตูจำหลักพระพุทธรูป และแปดเซียน
นำท่านไปไหว้พระที่วัดผู่ซาถิ่ง ยอดเขาพระโพธิสัตย์ ที่สถิตย์ของมัญชูศรีอันศักดิ์สิทธิ์ สร้างในสมัยเป่ยเว่ย ต่อมาในสมัยราชวงศ์หมิง เมืองพุทธศาสนานิกายลามะจากทิเบตได้เผยแพร่มาถึงอู่ไถซาน ได้มาเริ่มต้นที่ผู่ซาติ่งเป็นแห่งแรก กษัตริย์คังซีและเฉียนหลง เคยขึ้นมานมัสการพระมัญชูศรี ดังปรากฏอักขระลายพระหัตถ์ว่า "หวู่ไถเซิ่งจิ่ง" แปลว่าดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์ ด้วยพระราชศรัทธาอันสูงส่งหลังคาของวิหารและซุ้มประตูจึงมุงด้วยกระเบื้องสีเหลือง อันเป็นสีของจักรพรรดิเพียงแห่งเดียวในอู่ไถซาน หรือวัดอื่นๆตามเวลาอำนวย แล้วเดินทางสู่เมืองต้าถง
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคารระหว่างทาง  
เดินทางสู่เมืองต้าถง เมืองสำคัญทางเศรษฐกิจ ตั้งอยู่ในมณฑลซานซี มีชื่อปรากฏในหน้าประวัติศาสตร์หลังราชวงศ์เป่ยเว่ย ย้ายราชธานีมาอยู่ที่ต้าถงในปี ค.ศ. 386 แวะชมวิหารแขวนวัดเสวียนคงหรือ“อารามลอยฟ้า”ตั้งอยู่เชิงเขาเหิงซานซึ่งติดอันดับภูเขา1ใน5ที่มีชื่อของจีนสร้างขึ้นมาในสมัยราชวงศ์เว่ยเหนือมีประวัติศาสตร์กว่า1,400ปีเมื่อมองขึ้นไปบนหน้าผาที่สูงชันของภูเขาเหิงซันท่านจะได้เห็นวัดนี้เหมือนกับแขวนติดอยู่กับหน้าผาสาเหตุที่สร้างเป็นวิหารแขวนก็เนื่องจากว่าสมัยก่อนบริเวณนี้มีน้ำท่วมสูงมากไม่สามารถที่จะสร้างวิหารบนที่ราบได้ตัวอาคารวัดสร้างด้วยไม้ประกอบด้วยห้องใหญ่น้อย40ห้องสร้างเลียบไปตามหน้าผาโดยใช้เสาไม้เล็กๆค้ำยันไว้กับหินผามีการแบ่งผนังห้องด้วยความงดงามลงตัวแสดงถึงความชาญฉลาดและเป็นสถาปัตยกรรมและภูมิปัญญาอันยิ่งใหญ่ของชาวจีนโบราณวิหารแขวนแห่งนี้ได้ยอมรับจากหนังสือกินเนสบุ๊คว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลก
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำณภัตตาคาร  ** ชิมสุกี้พื้นเมืองต้นตำรับขนานแท้ของเมืองต้าถง
พักที่ DATONG HOTEL หรือเทียบเท่า4ดาว
 
 
วันที่ห้า ต้าถง-หยุนกั่งสือคู-กำแพงมังกร-ไท่หยวน
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร  
นำชมความอลังการของถ้ำหินแกะสลักที่ “หยุนกังสือคู”มีถ้ำทั้งหมด 2,000 กว่าถ้ำ ตั้งเรียงรายอยู่ในรัศมี 1 กิโลเมตร ปัจจุบันเปิดให้ชมกว่า 40 ถ้ำ อยู่ทางด้านตะวันออก  4  ถ้ำ  กลาง  9  ถ้ำ ทางทิศตะวันตก 32  ถ้ำ  มีพระทั้งหมด  51,000  องค์  องค์ที่ใหญ่ที่สุดสูงถึง 17 เมตร องค์เล็กที่สุดมีขนาดเพียง 2 เซนติเมตร ถ้ำที่ 6 เป็นถ้ำที่วิจิตรที่สุด เป็นการแกะสลักแบบโปร่ง เนินสูงลอยตัว แกะสลักเป็นชีวประวัติของพระพุทธเจ้า ตั้งแต่ประสูติถึงปรินิพาน ใช้เวลาในการแกะสลักหินนี้ถึง 60 กว่าปี ผู้สร้างถ้ำพระแกะสลักเหล่านี้ คือจักรพรรดิในราชวงศ์เว่ย ผู้ยอมรับนับถือพุทธศาสนาและสร้างสืบต่อเรื่อยมาจนถึงราชวงศ์ถัง เทคนิคการขุดเจาะถ้ำเหล่านี้ มาจากผู้ที่ไปแสวงบุญที่กรุงคาบูล นำมาเผยแพร่ (รวมค่ารถแบตตารี่)
เที่ยง      รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร  
นำชม จิ่วหลงปี้ หรือกำแพงเก้ามังกร สูง 8 เมตร หนา 2.20 เมตร ยาว 45.5  เมตร สร้างในสมัยราชวงศ์หมิง กำแพงนี้ก่อด้วยอิฐเคลือบเงา เป็นกำแพงบังตาของทางเข้าหน้าวัง ในอดีตเป็นทางเข้าสู่พระตำหนักของราชโอรสองค์ที่ 13 ของกษัตริย์จูหยวนจาง ปฐมจักรพรรดิแห่งราชวงศ์หมิง บนผนังมีสีสันสวยงาม ฝีมือการวาดและการแกะสลัก เป็นงานที่ประณีตซึ่งปัจจุบันหาชมได้ยากมาก กำแพงเก้ามังกรมีอยู่ 4 ที่ คือ 1. สวนเป๋ยไห่ กรุงปักกิ่ง 2. ที่วังกู้กง กรุงปักกิ่ง 3. ต้าถง มณฑลซานซี 4. อู๋ซี มณฑลเจียงซี (ปัจจุบันคงเหลือเพียง 3 แห่งเท่านั้น คือ ปักกิ่ง 2 แห่ง และต้าถง 1 แห่ง)แล้วเดินทางกลับเมืองไท่หยวน (ทางด่วน 3 ชั่วโมง)
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ  ณ ภัตตาคาร 
 ถ้ามีเวลา นำท่านไปซื้อของพื้นเมืองและของฝากที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตหรือถนนคนเดิน
พักที่ SHANXI ZENGXIE HOTEL หรือ TIANYUUN HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว   
 
 
วันที่หก ไท่หยวน-พิพิธภัณฑ์ซานซี-กวางเจา-สุวรรณภูมิ
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
 นำท่านไปชมพิพิธภัณฑ์ซานซีตั้งอยู่ริมแม่น้ำเฟินเหอในตัวเมืองไท่หยวนลงทุนสร้างด้วยเงิน 400 ล้านหยวนเป็นพิพิธภัณฑ์ขนาดใหญ่ที่มีความทันสมัยแห่งหนึ่งของจีนรวมรวมวัตถุโบราณหายากในสมัยราชวงศ์ซางราชวงศ์เหนือราชวงศ์จิ้นราชวงศ์หยวนจนถึงหมิงและชิงมีพื้นที่ใช้สอย 51,000 ตารางเมตรประกอบด้วยอาคารกลางและอาคาร 4 มุมซึ่งประกอบด้วยอาคารสำนักงานอาคารหอประชุมศูนย์แสดงนิทรรศการและศูนย์ศิลปะ
12.35 น. เหิรฟ้ากลับสู่สุวรรณภูมิโดยเที่ยวบิน CZ 3530 (มีบริการอาหารบนเตรื่องบิน)
17.25 น. ถึงสนามบินกวางเจา แวะเปลี่ยนเครื่องที่กวางเจาพักรอต่อเครื่อง 
20.15 น. เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบิน CZ 361 
22.00 น. กลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพฯ

ทัวร์จีน | เที่ยวจีน | ทัวร์ต่างประเทศ | ทัวร์จีนกรุ๊ปเหมา | ทัวร์จีนราคาถูก | ทัวร์จีนปีใหม่ | ทัวร์จีนสงกรานต์


ทัวร์จีน

ทัวร์จีน |ทัวร์เกาหลี |ทัวร์ญี่ปุ่น |ทัวร์ญี่ปุ่นปีใหม่ |ทัวร์สิงคโปร์ |ทัวร์ไต้หวัน |ทัวร์พม่า |ทัวร์เวียดนาม |ทัวร์ฮ่องกง-ทัวร์มาเก๊า |ทัวร์ออสเตรเลีย |ทัวร์นิวซีแลนด์ |ทัวร์ยุโรป |ทัวร์อังกฤษ |ทัวร์อเมริกา |ทัวร์รัสเซีย |ทัวร์ญี่ปุ่นซากุระ2018 |ทัวร์ญี่ปุ่นสงกรานต์2018 |ทัวร์เกาหลีเหนือ |ทัวร์จีนปีใหม่ 2561 |ทัวร์จีนสงกรานต์2018

ทัวร์จีน/เที่ยวจีน/ทัวร์ต่างประเทศ/ทัวร์จีนกรุ๊ปเหมา/ทัวร์จีนราคาถูก/ทัวร์จีนปีใหม่/ทัวร์จีนสงกรานต์/

ทัวร์จีน ทัวร์จางเจียเจี้ย/ทัวร์จีน ทัวร์ปักกิ่ง/ทัวร์จีน ทัวร์คุนหมิง/ทัวร์จีน ทัวร์กุ้ยหลิน/ทัวร์จีน ทัวร์จิ่วไจ้โกว/ ทัวร์จีน ทัวรซินเจียง/ทัวร์จีน ทัวร์ซีอาน/ทัวร์จีน ทัวร์ทิเบต/ทัวร์จีน ทัวร์เซี้ยงไฮ้/ทัวร์จีน ทัวร์เฉิงตู/ทัวร์จีน ทัวร์กวางเจา/ทัวร์จีน ทัวร์ซัวเถา/ทัวร์จีน ทัวร์ต้าถง-อู่ไถซาน/ทัวร์จีน ทัวร์ฮาร์บิ้น/ทัวร์จีน ทัวร์ลองแม่น้ำแยงซีเกียง/

ทัวร์เกาหลี/ทัวร์ญี่ปุ่น/ทัวร์ฮ่องกง/ทัวร์สิงคโปร์/ทัวร์ไต้หวัน/ทัวร์พม่า/ทัวร์เวียดนาม/ทัวร์บาหลี/ทัวร์ดูไบ/ทัวร์มาเลเซีย/ทัวร์ออสเตรเลีย/ทัวร์นิวซีแลนด์/ทัวร์ยุโรป/ทัวร์อังกฤษ/ทัวร์อเมริกา/ทัวร์รัสเซีย
 

 

บริษัททัวร์ อันอันแทรเวลจำกัด AN-AN TRAVEL.CO.,LTD
268/6 ซ.มหาดไทย ลาดพร้าว122 วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทร: 062-8982465,086-9085995 Id line:linglingthai
E-mail an-antravel@hotmail.comเวบไซต์ www.an-antravel.com
Copyright © 2011 An An Travel. All Rights reserved.

anan travel line