ทัวร์จีน
ทัวร์เกาหลี
ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์ญี่ปุ่นปีใหม่
ทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์พม่า
ทัวร์เวียดนาม
ทัวร์ฮ่องกง-ทัวร์มาเก๊า
ทัวร์ออสเตรเลีย
ทัวร์นิวซีแลนด์
ทัวร์ยุโรป
ทัวร์อังกฤษ
ทัวร์อเมริกา
ทัวร์รัสเซีย
ทัวร์ญี่ปุ่นซากุระ2018
ทัวร์ญี่ปุ่นสงกรานต์2018
ทัวร์เกาหลีเหนือ
ทัวร์จีนปีใหม่ 2561
ทัวร์จีนสงกรานต์2018  ข้อมูลท่องเที่ยวจีน
 - ข้อมูลท่องเที่ยวจางเจียเจี้ย
 - ข้อมูลท่องเที่ยวเซี๊ยะเหมิน
 - ข้อมูลท่องเที่ยวคุนหมิง
 - ข้อมูลท่องเที่ยวเส้นทางสายไหม
 - ข้อมูลท่องเที่ยวซัวเถา
 - ข้อมูลท่องเที่ยวล่องแม่น้ำแยงซีเกียง
 - ข้อมูลท่องเที่ยวทัวร์จิ่วไจ้โกว
 - ข้อมูลท่องเที่ยวกุ้ยหลิน
 - ข้อมูลท่องเที่ยวซีอาน
 - ข้อมูลท่องเที่ยวกวางเจา

 

ทัวร์ ทัวร์จีน : ทัวร์มองโกเลีย
 

ทัวร์มองโกเลีย-เจาะลึกมองโกเลียใน-เนินทรายเสี่ยงซาวาน-พิพิธภัณฑ์มองโกล 6 วัน 5 คืน โดยสายการบินเสฉวน แอร์ไลน์ (3U) ทัวร์ GO1DSN-3U001 /01

 

สัมผัสวิถีชีวิตชนพื้นเมืองมองโกเลียในอย่างใกล้ชิด...ทุ่งหญ้าซีลามู่เหริน - สวนทะเลทราย Kubuqi เนินทรายเสี่ยงซาวาน - ชมวัดเก่าแก่อารามอูดังเจา - เที่ยวเต็มอิ่ม..ไม่มีลงร้าน - พิเศษ..พักโรงแรมระดับ 5 ดาว และพักที่กระโจมสไตล์มองโกล 1 คืน

#ทัวร์จีน
 
#ทัวร์จีน2018
 
#ทัวร์จีนมองโกเลีย
 
#ทัวร์จีนราคาถูก
 
#ทัวร์มองโกเลีย

 

ทัวร์มองโกเลีย-เจาะลึกมองโกเลียใน-เนินทรายเสี่ยงซาวาน-พิพิธภัณฑ์มองโกล

6 วัน 5 คืน โดยสายการบินเสฉวน แอร์ไลน์ (3U) ทัวร์ GO1DSN-3U001 /01

 

กำหนดวันเดินทาง

วันที่  19-24 ก.ย. 61 ราคา 33,900.-
 
วันที่ 19-24 ต.ค. 61 ราคา 34,900.-
 
 
- สัมผัสวิถีชีวิตชนพื้นเมืองมองโกเลียในอย่างใกล้ชิด...ทุ่งหญ้าซีลามู่เหริน
- สวนทะเลทราย Kubuqi เนินทรายเสี่ยงซาวาน
- ชมวัดเก่าแก่อารามอูดังเจา
- เที่ยวเต็มอิ่ม..ไม่มีลงร้าน
- พิเศษ..พักโรงแรมระดับ 5 ดาว และพักที่กระโจมสไตล์มองโกล 1 คืน
 
 
วันที่ 1 กรุงเทพฯ – เฉิงตู
14.00 น. พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์  S สายการบินเสฉวน แอร์ไลน์(3U) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางให้กับทุกท่าน
19.10 น.    ออกเดินทางสู่ เมืองเฉิงตู โดยสายการบิน เสฉวน แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ 3U8146 
(มีอาหารบริการบนเครื่อง) 
22.00 น. ถึงท่าอากาศยาน เฉิงตู ซึ่งเป็นเมืองหลวงของมณฑลเสฉวน ตั้งอยู่บริเวณลุ่มแม่น้ำหมิน ใจกลางมณฑล มีภูมิประเทศรายรอบไปด้วยเทือกเขา และมีสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมต่อการประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยมีฤดูร้อนที่อบอุ่น ฤดูหนาวที่ไม่หนาวนัก และมีปริมาณความชื้นสูง ประชากรเมืองเฉิงตูมีราว 10 ล้านคน จัดเป็นอันดับ 3 ของประเทศจีน ในปัจจุบันเป็นทั้งศูนย์กลางด้านการเมือง การทหาร และด้านการศึกษาของภูมิภาคตะวันตกเฉียงใต้ หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่โรงแรมที่พัก
พักที่ HANGKONG HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
( โรงแรมใกล้สนามบิน เพื่อความสะดวกในการต่อไฟลท์)
 
 
วันที่ 2 เฉิงตู – โฮอต – พิพิธภัณฑ์มองโกล – ศาลองค์หญิง
เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม  
นำท่านเดินทางสู่สนามบินเฉิงตู เช๊คอินและโหลดสัมภาระ เดินทางสู่เมืองโฮฮอต
10.20 น.   ออกเดินทางสู่เมืองโฮฮอต โดยเที่ยวบินที่ 3U8747 (มีอาหารบริการบนเครื่อง)
12.45 น. นำท่านเดินทางสู่เมืองเมืองโฮฮอต ซึ่งมีความหมายว่า เมืองสีเขียว แต่เดิมเมืองโฮฮอตมีชื่อว่ากุยซุยซึ่ง ตั้งอยู่บริเวณรอบนอกของทะเลทรายโกบีบนที่ราบสูงชายขอบทุ่งหญ้าแห่งมองโกเลียใน  ซึ่งเป็นเมืองหลวงของมองโกเลียใน  อีกชื่อเรียกว่าเมืองผลิตนมเมืองนี้ถูกก่อตั้งขึ้นโดยอัลตานข่าน (ALTAN KHAN) เพื่อให้เป็นถิ่นฐานอิสระของชาวมองโกปัจจุบันเป็นเมืองหลวงของเขตปกครองตนเองชนชาติมองโกเลียในเมืองนี้ถูกค้นพบโดยอัลตันขุนนางผู้เป็นใหญ่ในมองโกเลียปัจจุบันเป็นเมืองเอกของเขตปกครองตนเองมองโกเลียในซึ่งเป็นที่ตั้งของการปกครองส่วนภูมิภาคเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจและวัฒนธรรม หรือเป็นที่รู้จักในชื่อเรียกว่า เมืองหลวงแห่งนม วัว แพะ เมืองโฮฮอตเป็นเมืองหนึ่งที่มีวัตนธรรมยาวนานและโดดเด่นในทางพลวัต เป็นแหล่งอารยธรรมหัวเซี่ย แหล่งกำเนิดวัฒนธรรมชนเผ่าเร่ร่อนที่ล่าสัตว์ด้วยธนูบนอานม้า โฮฮอต เป็นเมืองชายแดนที่มีความเลื่อนไหลทางวัฒนธรรมทางสังคมที่ลงตัวแต่ขัดแย้งจนก่อเกิดเป็นอารยธรรมโบราณ 
บ่าย จากนั้นนำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์มองโกล เป็นที่เก็บรวบรวมโบราณวัตถุ ทั่วทั้งประเทศจีน ตั้งแต่สมัยราชวงศ์ซาง ในอดีตเมื่อ 2,000 ปีที่แล้ว จนกระทั่งปัจจุบัน นอกจากนั้นยังมีการจัดแสดงซากฟอสซิลไดโนเสาร์ ที่มีการขุดค้นในเขตมองโกเลีย  สายพันธ์ต่างๆ ให้ทุกท่านได้ตื่นตาตื่นใจ จากนั้น นำท่านชม ศาลองค์หญิงราขวงศ์ชิง เป็นศาลเจ้าที่ตั้งเพื่อเป็นระลึกขององค์หญิงลำดับที่ 4 ของฮ่องเต้คังซี ที่มีพระนามว่า องค์หญิงแมงกะพรุน 
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่ SHERATON HOHOT หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว
 
 
วันที่ 3 โฮฮอต – ทุ่งหญ้าซีล่ามู่เหริน – กระโจมมองโกล
เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
นำท่านสู่ ทุ่งหญ้าซีลามู่เหริน (Xilamuren Grassland) สัมผัสสัมผัสวิถีชีวิตชนเผ่าเร่ร่อน ขี่ม้าชมทุ่งหญ้าอันอุดมสมบูรณ์กว้างใหญ่สุดขอบฟ้า (ไม่รวมค่าใช้จ่ายกิจกรรมขี่ม้า) ซีลามู่เหริน เป็นทุ่งหญ้าแห่งแรกของเมืองโฮฮอตที่เปิดให้นักท่องเที่ยวได้เข้าไปสัมผัสกับวิถีชีวิตของชาวมองโกล อย่างใกล้ชิด ซีลามู่เหรินในภาษามองโกลหมายถึงน้ำสีเหลือง(Yellow Water) และเป็นที่รู้จักกันเพราะวัดลามะที่อยู่ใกล้ริมฝั่งแม่น้ำ สร้างในสมัยชิงราชวงศ์ชิงในปี1769 สัมผัสบรรยากาศของท้องฟ้าสีครามท่ามกลางทุ่งหญ้าเขียวขจีมีฝูงสัตว์กลุ่มใหญ่ออกหากินเต็มทุ่งกว้างท่านสามารถสัมผัสกับการทำปศุสัตว์ของชาวมองโกลได้อย่างใกล้ชิด
กลางวัน    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย ร่วมสนุกกับการละเล่นพื้นเมืองของชาวมองโกลสัมผัสกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่อันเรียบง่ายไร้กฏเกณฑ์ชมที่อยู่อาศัยแบบกระโจมของชาวบ้านที่สะดวกสบายในการเคลื่อนย้ายและเหมาะสมกับการประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว์ที่ต้องเร่ร่อนรอนแรมไปตามทุ่งหญ้าอันอุดมสมบูรณ์อยู่ตลอดเวลา
ค่ำ    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
พักที่ MENG GU REN ห้องพักสไตล์มองโกล (กระโจม)
 
 
วันที่ 4 อารามอู่ตังเจา – อารามเหม่ยไต้เจา – เมืองเปาโถว
เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
เยี่ยมชม อารามอู่ตังเจา เป็นอารามพุทธนิกายทิเบตที่มีขนาดใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของเขตปกครองตนเองมองโกเลียใน อู่ตังเจาเป็นชื่อภาษามองโกล หมายถึง อารามต้นหลิว ซึ่งเป็นต้นไม้ที่ขึ้นอยู่มากมายบริเวณหุบเขาใกล้วัดอุ่ดังเจาอารามแห่งนี้สร้างด้วยความสถาปัตยกรรมแบบทิเบตประกอบด้วยหมู่อาคารสีขาวบนเนินเขาสีเขียวตามหลัก ฮวงจุ้ยซึ่งทำให้อารามมีความสวยงามน่าเกรงขามและแลดูยิ่งใหญ่ภายในอาคารหลักประกอบด้วยห้องโถง 6 ห้องได้แก่หอสวดมนต์สำหรับพระลามะปูพื้นด้วยพรมแดงทั้งห้องผนังห้องมีภาพวาดเล่าเรื่องราวทางพุทธศาสนาและประดิษฐานพระสังกัจจายสำหรับกราบไหว้บูชาเก็บรวบรวมพระสูตรและคัมภีร์ทางศาสนาเพื่อการศึกษาในอารามแห่งนี้ประดิษฐานพระพุทธรูปโพธิสัตว์โดยมีรูปปั้นพระโพธิสัตว์ที่มี 9 เศียร 34 แขน 16 เท้า เป็นสิ่งเคารพที่มีชื่อเสียงที่สุดในห้องนี้นอกจากนี้ยังมีอาคารที่พักสงฆ์ มากกว่า 2,000 หลัง 
กลางวัน    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย จากนั้นนำท่านเข้าชม วัดเหม่ยต้ายเจา เป็นวัดพุทธ เป็นสถาปัตยกรรมผสมผสานระหว่าง ทิเบตและมองโกลเลีย สร้างขึ้นหลังจากที่ราชวงศ์หยวนถูกโค่นล้มโดยจูหยวนจาง หรือ จักรพรรดิหมิงไท่จู่ ผู้ก่อตั้งราชวงศ์หมิง หลังจากที่ได้รวบรวมชนเผ่ามองโกลที่กระจัดกระจายกันแล้ว ข่านแห่งโฮฮอต ซึ่งปกครอบอาณาเขตตั้งแต่ ทะเลทรายโกบี จรดที่ราบชิงไห่และทิเบต ก็ได้สร้างเมืองขึ้นมาใหม่ ในบริเวณเมืองเปาโถวในปัจจุบัน ซึ่งท่านข่านก็ได้ทำการสร้างวัดเหม่ยต้ายเจาขึ้นมาในยุคนี้เช่นกัน  
ค่ำ    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
พักที่ SHANGRI-LA BAOTOU หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว
 
 
วันที่ 5 เมืองเปาโถว - เนินทรายเสี่ยงซาวาน – สุสานเจงกิสข่าน - เออร์ดอส - เฉิงตู
เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
นำท่านสนุกกับกิจกรรมบน เนินทรายเสี่ยงซาวาน ตั้งอยู่ในเขตทะเลทรายคูบูฉี KUBUQI เป็นทะเลทรายที่ทอดตัวยาวถึง 400 กิโลเมตร จากตะวันตกไปยังตะวันออกและมีความกว้างถึง 50 กิโลเมตร และใหญ่ติด 1 ใน 3 สามของทะเลทรายที่ใหญ่ที่สุดในจีน  ให้ท่านได้ถ่ายรูปและสนุกกับกิจกรรมอันหลายหลายตามอัธยาศัย เช่น ขี่อูฐชมทะเลทราย เล่นสไลเดอร์บนเนินทรายที่มีความสูง 110 เมตร ชัน 45 องศา นั่งกระเช้าลอยฟ้า หรือจะเดินเล่นในทะเลทราย (รวมถุงเท้าป้องกันทรายคนละหนึ่งชุด) นั่งรถ 4WD ลุยทะเลทราย  (กิจกรรมข้างต้นรวมอยู่ในรายการทัวร์ ไม่เก็บค่าใช้จ่ายเพิ่ม)
กลางวัน    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
เดินทางถึงเมือง เอ๋อเอ่อตัวซือ หรือที่รู้จักอีกชื่อ คือ ออร์ดอส (Erdos) ตั้งอยู่ภาคตะวันตกเฉียงใต้ของเขตปกครองตนเองมองโกเลีย ทางทิศใต้ติดกับกำแพงเมืองจีนโบราณ มีพื้นที่ติดต่อกับมณฑลซานซีและเขตปกครองตนเองชนเผ่าหุยหนิงเซี่ย ประชากรหลักคือชนเผ่ามองโกล เมืองออร์ดอสเป็นอีกเมืองที่มีประวัติยาวนานและมีแหล่งอารยะธรรมของมนุษย์โบราณเก่าแก่อีกด้วย นำท่านเยี่ยมชม สุสานเจงกิสข่าน (Mausoleum of Genghis Khan) สุสานมหาบุรุษแห่งสงครามทะเลทรายที่มีชื่อเสียงก้องโลกโดยสุสานนั้นตั้งอยู่บริเวณทุ่งหญ้ากันเต๋อลี่อำเภออีจินฮั่วลั่วตั้งอยู่บนเนื้อที่ 1,500 ตารางกิโลเมตรสุสานยังเป็นที่ตั้งของหอที่ระลึกเจงกีสข่านรูปทรงแปดเหลี่ยมสูง 20 เมตรหลังคาสร้างเป็นสถาปัตยกรรมแบบมองโกลประดับกระจกสีเหลืองและสีน้ำเงินแวววามภายในมีรูปปั้นของเจงกีสข่านและรูปที่แสดงชีวประวัติของเจงกีสข่านโครงสร้างหลักของสุสานเป็นอาคารทรงกระโจมแบบมองโกลหลังใหญ่ 3 หลังเชื่อมด้วยทางเดินยาวอาคารหลักหลังใหญ่ที่ตั้งอยู่ตรงกลางมีรูปปั้นหินอ่อนของเจงกิสข่านในท่านั่งสูง 4 เมตรสร้างขึ้นเพื่ออนุสรณ์ระลึกถึงมหาบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ส่วนด้านหลังรูปปั้นเป็นรูปแผนที่อาณาเขตอันกว้างใหญ่ไพศาลของราชวงศ์หยวนส่วนอาคารทางตะวันออกเป็นที่ตั้งโรงศพของภรรยาและลูกชายคนที่ 4 และอาคารตะวันตกเป็นที่จัดแสดงอาวุธคู่กายของเจงกิสข่านตลอดการเดินทางยาวที่เชื่อมต่อระหว่างอาคารมีภาพเขียนสีปูนเปียกหรือเฟรสโกเล่าเรื่องราววิถีชีวิตของเจงกิสข่านและกุบไล่ข่านหลานชายของนักรบบนหลังม้าผู้ยิ่งใหญ่แห่งมองโกลเช่นเดียวกับเจงกิสข่านด้านหลังของอาคารหลักหลังใหญ่ยังเป็นที่ตั้งของโลงศพ 3 โลงคลุมด้วยผ้าต่วนสีเหลืองซึ่งว่ากันว่าเป็นโลงศพของเจงกิสข่านและภรรยาทั้ง 3 ด้วย
ค่ำ    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
สมควรแก่เวลานำท่านออกเดินทางสู่สนามบิน
22.0 0 น. ออกเดินทางสู่เมืองเฉิงตุ โดยเที่ยวบินที่ 3U8970 (ไม่มีมีอาหารบริการบนเครื่อง)
00.20 น. เดินทางถึงเมืองเฉิงตู จากนั้นนำท่านเช็คอินเข้าสู่ที่พัก
พักที่  ACME HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
 
 
วันที่ 6 เฉิงตู – ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า (รวมรถแบตเตอรี่) – กรุงเทพฯ
นำท่านเดินทางสู่ ศูนย์วิจัยหมีแพนด้า(รวมรถแบตเตอรี่) ที่นี่มีหมีแพนด้ากว่า 20 ตัว หมีแพนด้าเป็นสัตว์สงวนหายากมีกำเนิดในมณฑลเสฉวน มีลูกยากเพราะอุณหภูมิในร่างกายที่พร้อมจะตั้งท้องมีเพียง 3 วันใน 1 ปี และจะตกลูกครั้งละประมาณ 2 ตัว ตัวที่แข็งแรงเพียงตัวเดียวเท่านั้นจะอยู่รอด อาหารโปรดของหมีแพนด้าคือไผ่ลูกศร รัฐบาลจีนได้ใช้หมีแพนด้าเป็นสื่อการผูกมิตรไมตรีกับประเทศต่างๆ
กลางวัน    รับประทานอาหารกลางวัน KFC หรือ MC Donald
สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบิน
14.40 น.   เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ 3U8145  (มีอาหารบริการบนเครื่อง)
16.35 น. เดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิ์ภาพ

ทัวร์จีน | เที่ยวจีน | ทัวร์ต่างประเทศ | ทัวร์จีนกรุ๊ปเหมา | ทัวร์จีนราคาถูก | ทัวร์จีนปีใหม่ | ทัวร์จีนสงกรานต์


ทัวร์จีน

ทัวร์จีน |ทัวร์เกาหลี |ทัวร์ญี่ปุ่น |ทัวร์ญี่ปุ่นปีใหม่ |ทัวร์สิงคโปร์ |ทัวร์ไต้หวัน |ทัวร์พม่า |ทัวร์เวียดนาม |ทัวร์ฮ่องกง-ทัวร์มาเก๊า |ทัวร์ออสเตรเลีย |ทัวร์นิวซีแลนด์ |ทัวร์ยุโรป |ทัวร์อังกฤษ |ทัวร์อเมริกา |ทัวร์รัสเซีย |ทัวร์ญี่ปุ่นซากุระ2018 |ทัวร์ญี่ปุ่นสงกรานต์2018 |ทัวร์เกาหลีเหนือ |ทัวร์จีนปีใหม่ 2561 |ทัวร์จีนสงกรานต์2018

ทัวร์จีน/เที่ยวจีน/ทัวร์ต่างประเทศ/ทัวร์จีนกรุ๊ปเหมา/ทัวร์จีนราคาถูก/ทัวร์จีนปีใหม่/ทัวร์จีนสงกรานต์/

ทัวร์จีน ทัวร์จางเจียเจี้ย/ทัวร์จีน ทัวร์ปักกิ่ง/ทัวร์จีน ทัวร์คุนหมิง/ทัวร์จีน ทัวร์กุ้ยหลิน/ทัวร์จีน ทัวร์จิ่วไจ้โกว/ ทัวร์จีน ทัวรซินเจียง/ทัวร์จีน ทัวร์ซีอาน/ทัวร์จีน ทัวร์ทิเบต/ทัวร์จีน ทัวร์เซี้ยงไฮ้/ทัวร์จีน ทัวร์เฉิงตู/ทัวร์จีน ทัวร์กวางเจา/ทัวร์จีน ทัวร์ซัวเถา/ทัวร์จีน ทัวร์ต้าถง-อู่ไถซาน/ทัวร์จีน ทัวร์ฮาร์บิ้น/ทัวร์จีน ทัวร์ลองแม่น้ำแยงซีเกียง/

ทัวร์เกาหลี/ทัวร์ญี่ปุ่น/ทัวร์ฮ่องกง/ทัวร์สิงคโปร์/ทัวร์ไต้หวัน/ทัวร์พม่า/ทัวร์เวียดนาม/ทัวร์บาหลี/ทัวร์ดูไบ/ทัวร์มาเลเซีย/ทัวร์ออสเตรเลีย/ทัวร์นิวซีแลนด์/ทัวร์ยุโรป/ทัวร์อังกฤษ/ทัวร์อเมริกา/ทัวร์รัสเซีย
 

 

บริษัททัวร์ อันอันแทรเวลจำกัด AN-AN TRAVEL.CO.,LTD
268/6 ซ.มหาดไทย ลาดพร้าว122 วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทร: 062-8982465,086-9085995 Id line:linglingthai
E-mail an-antravel@hotmail.comเวบไซต์ www.an-antravel.com
Copyright © 2011 An An Travel. All Rights reserved.

anan travel line